Principy monitoringu Hodnocení stavu Aktuality Metodiky k projektu „Monitoring, mapování a inventarizace" Biomonitoring na Facebooku Informační leták o Nálezové databázi ochrany přírody Mapování obojživelníků a plazů v ČR Informační letáky pro vybrané druhy a biotopy Byly publikovány evropské červené seznamy obojživelníků, plazů a savců Leták - mapování ohrožených druhů hmyzu Odevzdání hodnotících zpráv Publikace Červená kniha biotopů Odkazy Kontaktujte nás
Domů

www.biomonitoring.cz

Stránky www.biomonitoring.cz by měly sloužit především k prezentaci informací týkajících se sledování (monitoringu) a hodnocení stavu z hlediska ochrany evropsky významných přírodních fenoménů, tedy typů přírodních stanovišť z přílohy I a druhů z příloh II, IV a V Směrnice o stanovištích - 92/43/EEC.

Sledování stavu biotopů a druhů vychází z ustanovení této směrnice a bylo vtěleno do zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, především do §45f. Zákon tak ukládá orgánům ochrany přírody povinnost sledovat stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů a typů evropsky významných stanovišť. Plněním tohoto úkolu byla pak Ministerstvem životního prostředí pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, konkrétně sekce dokumentace přírody a krajiny.

Směrnice rovněž ukládá členským státům EU každých šest let podávat hodnotící zprávy o stavu z hlediska ochrany jednotlivých fenoménů. První hodnotící zpráva za Českou republiku byla vypracována AOPK ČR a odevzdána prostřednictvím MŽP v červnu 2007. ČR tak byla jedním z prvních států, který tuto povinnost splnil.

Evropsky významné přírodní fenomény jsou na webových stránkách rozčleněny do jednotlivých skupin. Za uvedené údaje o jednotlivých fenoménech zodpovídají odborní garanti z oddělení sledování stavu biotopů a druhů, kteří spolupracují s mnoha předními odborníky (především z vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, muzeí, správ národních parků a samotné AOPK ČR). Bližší informace o evropsky významných přírodních fenoménech a metodiky sledování stavu jsou k dispozici společně s první hodnotící zprávou a metodikou pro hodnocení stavu z hlediska ochrany. Jedná se o stránky aktivní, které budou průběžně doplňovány o další nové textové a grafické informace.

Webové stránky vznikly za finanční podpory prostředků grantu VaV-SM/6/181/05 „Zpracování metodiky stanovení příznivého stavu přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany ve smyslu ustanovení čl. 1 Směrnice Rady 92/43/EEC; vyhodnocení indikátorů a stanovení postupu hodnocení.

Najdete nás také na Facebooku: http://www.facebook.com/Biodiverzitanadzlato

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.