A2.1 - Alpínská vřesoviště (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 14klimaxové a podmáčené smrčiny23,82
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny7,69
 16subalpínská a alpínská vegetace68
 17rašeliniště0,49

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
92Jizerské hory0,12
93Krkonoše23,22
97Hrubý Jeseník76,66
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
61,79020.0008840,73561,56720,000489189,07008696

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus spinoletta  (CR) Carduelis flammea  (NT) Oenanthe oenanthe  (EN) Prunella collaris  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 16 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Empetrum nigrum s.lat.47,9C, Dm
Hieracium alpinum39,2
Festuca supina34,9
Juncus trifidus33
Calluna vulgaris32,1C, Dm
Carex bigelowii31,7Dm
Racomitrium lanuginosum31,5
Avenella flexuosa31,3C
Dicranum fuscescens24
Cetraria islandica23,6
Huperzia selago23,4
Vaccinium vitis-idaea23,3C
Polytrichum piliferum21C
Jasione montana20,6
Vaccinium myrtillus19,9C
Rumex acetosella14,6C
Festuca ovina13,7C
Calamagrostis arundinacea12,6C
Hieracium pilosella11,9C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Avenella flexuosa100Dg
Vaccinium myrtillus62Dg
Calluna vulgaris62Dg, Dm
Vaccinium vitis-idaea38Dg
Rumex acetosella38Dg
Festuca ovina38Dg
Empetrum nigrum s.lat.38Dg, Dm
Agrostis capillaris38
Polytrichum piliferum31Dg
Hieracium pilosella31Dg
Calamagrostis arundinacea31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Empetrum nigrum s.lat.25Dg, C
Carex bigelowii6Dg
Calluna vulgaris6Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Empetro hermaphroditi-Juncetum trifidi (VU) Cetrario-Festucetum supinae callunetosum (?) Calluno-Deschampsietum (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.