A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 4květnaté bučiny0,23
 7acidofilní bučiny1,63
 14klimaxové a podmáčené smrčiny36,28
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny3,2
 16subalpínská a alpínská vegetace56,82
 17rašeliniště1,85

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
88Šumava2,75
93Krkonoše40,06
97Hrubý Jeseník57,19
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
759,78490.00965871,29448,27690,0021511928,9305808

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Saxicola rubetra  (LC)

savci (PDF, 194 kB)

Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 138 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Ligusticum mutellina32,3
Veratrum album ssp. lobelianum31,4C
Calamagrostis villosa30,9C, Dm
Rumex arifolius30,5C
Gentiana asclepiadea30,1
Viola lutea ssp. sudetica26,9
Anemone narcissiflora24,4
Trientalis europaea24,1C
Pleurospermum austriacum23,2
Poa chaixii22,1
Avenula planiculmis21,6
Homogyne alpina21,5
Festuca supina21,4
Silene vulgaris21,3C
Thesium alpinum21
Campanula barbata21
Sorbus sudetica20,8
Potentilla aurea20,7
Avenella flexuosa20,6C
Melampyrum sylvaticum19,6
Hypochaeris uniflora19,3
Aconitum plicatum19,3
Solidago virgaurea18,6C
Bistorta major18,5C
Rhinanthus pulcher16,5
Luzula luzuloides16,5C
Polygonatum verticillatum16,4
Luzula sylvatica16,4
Athyrium distentifolium15,9
Vaccinium myrtillus15,8C
Epilobium alpestre15,5
Gnaphalium norvegicum14,9
Crepis conyzifolia14,9
Calamagrostis arundinacea14,2C, Dm
Scabiosa lucida14
Bupleurum longifolium ssp. vapincense14
Thymus pulcherrimus ssp. sudeticus13,4
Delphinium elatum13,4
Ranunculus platanifolius13,3
Allium schoenoprasum13,2
Digitalis grandiflora12,7
Viola biflora12,4
Potentilla erecta11,9C
Salix hastata11,5
Hieracium aurantiacum11,4
Pulsatilla alpina ssp. austriaca11,1
Oxystegus cylindricus10,9
Geranium sylvaticum10,9
Nardus stricta10,6
Lilium martagon10,6
Molinia caerulea s.lat.10,5Dm
Lescuraea incurvata10,3
Senecio nemorensis agg.10,1C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Calamagrostis villosa67Dg, Dm
Avenella flexuosa67Dg
Bistorta major51Dg
Vaccinium myrtillus50Dg
Luzula luzuloides46Dg
Potentilla erecta44Dg
Senecio nemorensis agg.38Dg
Deschampsia cespitosa36Dm
Veratrum album ssp. lobelianum35Dg
Silene vulgaris34Dg
Calamagrostis arundinacea34Dg, Dm
Rumex arifolius33Dg
Trientalis europaea32Dg
Anthoxanthum odoratum s.lat.32
Solidago virgaurea31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Calamagrostis villosa17Dg, C
Deschampsia cespitosa15C
Molinia caerulea s.lat.10Dg
Calamagrostis arundinacea9Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Crepido-Calamagrostietum villosae (NT) Sphagno compacti-Molinietum coeruleae (NT) Sileno vulgaris-Calamagrostietum villosa (NT) Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosa (NT) Bistorto-Deschampsietum alpicolae (NT) Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.