A8.1 - Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) (CR)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

4080 Subarktické vrbové křoviny

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 16subalpínská a alpínská vegetace37,8
 17rašeliniště62,2

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
93Krkonoše93,62
97Hrubý Jeseník6,38
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1,7968070,25670,02670,082742000,54285657

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Lacerta agilis agilis  (NT) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Carduelis flammea  (NT) Carpodacus erythrinus  (VU) Saxicola rubetra  (LC)

savci (PDF, 194 kB)

Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 8 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Salix lapponum99,8C, Dm
Viola biflora65,9C
Aconitum firmum ssp. moravicum53,7C
Veratrum album ssp. lobelianum48,3C
Scapania irrigua48,2
Dicranella palustris44,3
Adenostyles alliariae44,2C
Calamagrostis villosa43,9C
Brachythecium reflexum42,3
Cicerbita alpina40,6C
Rumex arifolius40,3C
Philonotis seriata39,2
Ligusticum mutellina37,5
Rhizomnium punctatum37,4C
Bistorta major36,3C
Sphagnum cuspidatum33,6Dm
Crepis paludosa19C
Deschampsia cespitosa16,5C, Dm

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Salix lapponum100Dg, Dm
Calamagrostis villosa100Dg
Bistorta major100Dg
Deschampsia cespitosa75Dg, Dm
Viola biflora62Dg
Veratrum album ssp. lobelianum62Dg
Rumex arifolius50Dg
Rhizomnium punctatum50Dg
Oxalis acetosella50
Crepis paludosa50Dg
Senecio nemorensis agg.38
Rubus idaeus38
Potentilla erecta38
Chaerophyllum hirsutum38
Cicerbita alpina38Dg
Avenella flexuosa38
Alchemilla vulgaris s.lat.38
Adenostyles alliariae38Dg
Aconitum firmum ssp. moravicum38Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Salix lapponum88Dg, C
Sphagnum cuspidatum12Dg
Deschampsia cespitosa12Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Salicetum lapponum (NT)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.