K1 - Mokřadní vrbiny (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy10,44
 2dubohabřiny a lipové doubravy6,85
 3suťové a roklinové lesy0
 4květnaté bučiny27,54
 5vápnomilné bučiny0,04
 6květnaté jedliny0,02
 7acidofilní bučiny24,06
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,01
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,13
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,03
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy25,08
 13acidofilní bory0,01
 14klimaxové a podmáčené smrčiny5,04
 17rašeliniště0,7
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0
 19vodní toky a nádrže0,06

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
6485,15130.0822185690,34920,47930,0002997526,2224084

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Antrodia macra  (EN) poznámka k výskytu: odumřelé větve vrb: rašeliniště, mokřady, okraje rybníků Dermocybe uliginosa  (VU) poznámka k výskytu: mykorhizní symbiont vrb Inocybe acutella  (CR) poznámka k výskytu: mykorhizní symbiont vrb Lactarius repraesentaneus  (NT) poznámka k výskytu: podhůří a hory, u skupinek vrb a bříz Marasmius limosus  (EN)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Neptis rivularis  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana lessonae  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anas penelope  (VU) Ardea cinerea  (NT) Ardea purpurea  (CR) Athene noctua  (EN) Carpodacus erythrinus  (VU) Egretta garzetta  (CR) Gallinula chloropus  (NT) Luscinia megarhynchos  (LC) Luscinia svecica cyanecula  (EN) Nycticorax nycticorax  (EN) Picus viridis  (LC) Platalea leucorodia  (CR) Remiz pendulinus  (NT) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Alces alces  (EN) Castor fiber  (VU) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 53 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Salix cinerea77,5C, Dm
Salix aurita39,8Dm
Salix pentandra22,6Dm
Spiraea salicifolia20,1Dm
Lysimachia vulgaris18,4C
Calamagrostis canescens18,4
Sphagnum squarrosum16,4
Peucedanum palustre14,2
Lysimachia thyrsiflora13,5
Salix purpurea12,3
Sphagnum fimbriatum12,1
Galium palustre agg.11,9C
Equisetum fluviatile11,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Salix cinerea75Dg, Dm
Lysimachia vulgaris60Dg
Urtica dioica43
Galium palustre agg.43Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Salix cinerea57Dg, C
Salix aurita9Dg
Spiraea salicifolia4Dg
Salix pentandra4Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Salici-Franguletum (VU) Salicetum pentandro-auritae (VU) Salicetum pentandro-cinereae (VU) Rubus plicatus-Frangula alnus spol (NT)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.