K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy20,7
 2dubohabřiny a lipové doubravy20,12
 4květnaté bučiny11,06
 5vápnomilné bučiny0,04
 6květnaté jedliny0,03
 7acidofilní bučiny9,08
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,15
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,09
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,22
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy35,45
 12bazifilní perialpínské bory0,01
 13acidofilní bory0
 14klimaxové a podmáčené smrčiny2
 17rašeliniště0,15
 19vodní toky a nádrže0,9

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
5423,35840.0688126800,42771,05910,0000000050,2101029

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Carpodacus erythrinus  (VU) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Luscinia svecica cyanecula  (EN) Remiz pendulinus  (NT) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Alces alces  (EN) Castor fiber  (VU) Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 32 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Salix triandra74,5C, Dm
Salix fragilis64,5C, Dm
Salix purpurea59,7C, Dm
Salix viminalis49,1Dm
Elymus caninus27C
Phalaris arundinacea24C, Dm
Salix elaeagnos23,3
Lamium maculatum21,2C, Dm
Urtica dioica20,2C, Dm
Chaerophyllum hirsutum18,3C, Dm
Poa palustris17,3C
Myosoton aquaticum16,9
Aegopodium podagraria15,3C
Petasites hybridus14,6Dm
Geranium phaeum14,6
Valeriana excelsa ssp. sambucifolia14,3
Galium aparine13,7C
Cardamine amara ssp. amara13,5
Calystegia sepium13,1
Rumex aquaticus12,7
Filipendula ulmaria12,3C
Salix caprea12,2
Rumex obtusifolius11,2
Chaerophyllum aromaticum10,8
Alnus incana10,6

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Urtica dioica88Dg, Dm
Phalaris arundinacea62Dg, Dm
Salix triandra59Dg, Dm
Salix fragilis59Dg, Dm
Galium aparine53Dg
Aegopodium podagraria50Dg
Filipendula ulmaria47Dg
Salix purpurea44Dg, Dm
Chaerophyllum hirsutum44Dg, Dm
Ranunculus repens38
Poa palustris38Dg
Lamium maculatum34Dg, Dm
Poa trivialis31
Myosotis palustris agg.31
Heracleum sphondylium31
Elymus caninus31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Salix triandra28Dg, C
Salix fragilis19Dg, C
Urtica dioica12Dg, C
Phalaris arundinacea12Dg, C
Salix viminalis3Dg
Salix purpurea3Dg, C
Petasites hybridus3Dg
Petasites albus3
Lamium maculatum3Dg, C
Chaerophyllum hirsutum3Dg, C
Calamagrostis arundinacea3

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Salicetum triandrae (VU) Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.