K2.2 - Vrbové křoviny štěrkových náplavů (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy7,5
 2dubohabřiny a lipové doubravy7,73
 4květnaté bučiny28,03
 6květnaté jedliny0,68
 7acidofilní bučiny44,36
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy8,16
 14klimaxové a podmáčené smrčiny3,53

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
65,78830.00081600,41120,39680,002131794,42663460

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Carpodacus erythrinus  (VU) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Alces alces  (EN) Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Agrostio-Salicetum purpureae (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.