K2 - Vrbové křoviny podél vodních toků

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Collinsia distincta  (VU) poznámka k výskytu: téměř výhradně zde

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Carpodacus erythrinus  (VU) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Luscinia svecica cyanecula  (EN) Remiz pendulinus  (NT) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Alces alces  (EN) Castor fiber  (VU) Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(SALICETEA PURPUREAE)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.