K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (LC)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy2,42
 2dubohabřiny a lipové doubravy38,41
 3suťové a roklinové lesy0,07
 4květnaté bučiny24,53
 5vápnomilné bučiny0,01
 6květnaté jedliny0,08
 7acidofilní bučiny12,02
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,92
 9subkontinentální teplomilné doubravy1,43
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy2,63
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy17,31
 12bazifilní perialpínské bory0
 13acidofilní bory0,01
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,08
 17rašeliniště0,01
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,04
 19vodní toky a nádrže0,04

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
34603,65020.43871031480,33550,94520,0000000387,5333314

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Lebia scapularis  (RE)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Bryaxis femoratus Centrotoma lucifuga poznámka k výskytu: na biotopu nutná přítomnost mravenců

denní motýli (PDF, 168 kB)

Aporia crataegi  (VU) Brintesia circe  (VU) Hipparchia fagi  (VU) Iphiclides podalirius  (VU) Satyrium acaciae  (VU) Satyrium spini  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Coronella austriaca austriaca  (VU) Elaphe longissima longissima  (EN) Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN) Natrix natrix natrix  (LC) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter nisus  (VU) Emberiza hortulana  (CR) Lanius collurio  (NT) Lanius minor  (RE) Lanius senator  (RE) Lullula arborea  (EN) Luscinia megarhynchos  (LC) Miliaria calandra  (VU) Sylvia nisoria  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Lepus europaeus  (NT) Mustela eversmannii  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 63 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Prunus spinosa55,9C, Dm
Rosa canina s.lat.34,7C
Prunus mahaleb27,8Dm
Ligustrum vulgare25,1
Rhamnus cathartica22,8
Crataegus monogyna s.lat.21,7
Euonymus europaea20
Berberis vulgaris18,1
Cornus sanguinea17,4
Pyrus pyraster15,7
Euonymus verrucosa15,6
Corylus avellana15,3Dm
Crataegus laevigata13,3
Origanum vulgare11,4
Acer campestre10,8
Pyrus communis10,7
Geum urbanum10,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Prunus spinosa68Dg, Dm
Rosa canina s.lat.44Dg
Urtica dioica33
Euphorbia cyparissias33

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Prunus spinosa32Dg, C
Corylus avellana5Dg
Prunus mahaleb3Dg
Cornus mas3

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Pruno-Ligustretum (VU) Roso gallicae-Prunetum (EN) Antherico-Coryletum (VU) Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae (VU) Violo hirtae-Cornetum maris (NT) Prunetum mahaleb (NT) Prunus spinosa-Rubus fruticosus spol. (NT)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.