L1 - Mokřadní olšiny (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy28,29
 2dubohabřiny a lipové doubravy15,91
 4květnaté bučiny3,79
 7acidofilní bučiny11,5
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,25
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,91
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,18
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy37,14
 14klimaxové a podmáčené smrčiny1,57
 17rašeliniště0,46

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
4041,76430.051242280,95602,83270,0014963029,7775837

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Inocybe acutella  (CR) poznámka k výskytu: mykorhizní symbiont vrb Marasmius limosus  (EN)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Carabus ulrichii rhilensis  (LR) Polistichus connexus  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Batrisodes buqueti poznámka k výskytu: na biotopu nutná přítomnost mravenců Carpelinus subterraneus Encephalus complicans Oxypoda lugubris Philonthus corvinus

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Triturus helveticus helveticus  (CR) Triturus montandoni  (EN)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Ciconia nigra  (VU) Picus viridis  (LC) Remiz pendulinus  (NT) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Alces alces  (EN) Castor fiber  (VU) Mustela putorius  (DD) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 81 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Alnus glutinosa53,2C, Dm
Thelypteris palustris45,2Dm
Carex elongata43,1C
Ribes nigrum31,9
Calamagrostis canescens27,9
Peucedanum palustre26C
Frangula alnus25,1C
Lysimachia vulgaris25C
Lycopus europaeus23,4C
Solanum dulcamara23,2C
Iris pseudacorus22,9
Stellaria longifolia21,8
Dryopteris carthusiana21,2C
Carex acutiformis20,6Dm
Betula pubescens19,6
Scutellaria galericulata18,2C
Hydrocotyle vulgaris17,2
Carex paniculata17,1
Lysimachia thyrsiflora16,4
Prunus padus ssp. padus15,5
Symphytum bohemicum15,3
Galium palustre agg.14,4C
Salix aurita13,6
Salix pentandra13,2
Humulus lupulus12,9
Alnus incana12,8
Lythrum salicaria12,6C
Caltha palustris12C
Sphagnum palustre11,9
Plagiothecium platyphyllum11,9
Mentha aquatica11,8
Scrophularia umbrosa11,6
Populus nigra11,6
Viola palustris11,3
Dryopteris cristata11,3
Calla palustris11
Phragmites australis10,7
Hottonia palustris10,3
Equisetum sylvaticum10

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Alnus glutinosa93Dg, Dm
Lysimachia vulgaris79Dg
Lycopus europaeus53Dg
Galium palustre agg.51Dg
Caltha palustris44Dg
Deschampsia cespitosa42
Ranunculus repens41
Urtica dioica40
Frangula alnus37Dg
Filipendula ulmaria37
Dryopteris carthusiana36Dg
Lythrum salicaria32Dg
Carex elongata32Dg
Solanum dulcamara31Dg
Scutellaria galericulata31Dg
Peucedanum palustre31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Alnus glutinosa53Dg, C
Carex acutiformis6Dg
Thelypteris palustris4Dg
Carex brizoides4

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Carici elongatae-Alnetum (VU) Calamagrostio canescentis-Alnetum (VU) Carici acutiformis-Alnetum (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.