L10.2 - Rašelinné brusnicové bory (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

91D0 (*)Rašelinný les

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy5,78
 2dubohabřiny a lipové doubravy0,04
 4květnaté bučiny3,97
 7acidofilní bučiny12,37
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,88
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy53,61
 14klimaxové a podmáčené smrčiny4,85
 17rašeliniště18,5

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
4284,63150.05439494,5149153,09400,00099588163,660268

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Tubaria confragosa  (VU) poznámka k výskytu: tlející dřevolistnáčů

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana temporaria temporaria  (LC) Salamandra salamandra salamandra  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Aegolius funereus  (VU) Caprimulgus europaeus  (EN) Carduelis flammea  (NT) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Falco subbuteo  (EN) Glaucidium passerinum  (VU) Parus cristatus  (LC) Scolopax rusticola  (VU) Tetrao tetrix (M)  (EN) Tringa ochropus  (EN) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Alces alces  (EN) Sciurus vulgaris  (NE) Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 30 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Vaccinium vitis-idaea49,7C
Ledum palustre49,1
Vaccinium uliginosum48,5C, Dm
Pinus sylvestris46,5C, Dm
Eriophorum vaginatum43C
Oxycoccus palustris42,1C
Betula pubescens39,4C, Dm
Sphagnum magellanicum38,1C
Dicranum polysetum35,8C
Pinus rotundata35,7Dm
Sphagnum russowii35,6Dm
Pleurozium schreberi32,6C
Sphagnum capillifolium agg.31,1C
Polytrichum strictum28,7
Vaccinium myrtillus28,4C, Dm
Leucobryum glaucum26,8
Sphagnum recurvum agg.26,6C, Dm
Frangula alnus26,5C
Molinia caerulea s.lat.24C, Dm
Tetraphis pellucida22,9
Dicranum bergeri22,9
Picea abies21,4C
Calluna vulgaris20,7C, Dm
Sphagnum palustre17,4
Sphagnum girgensohnii17,1
Dicranum bonjeanii16,1
Polytrichum commune16Dm
Hylocomium splendens14,8
Trientalis europaea14,4
Sphagnum papillosum14,4
Melampyrum pratense12,6
Dryopteris carthusiana11,3
Aulacomnium palustre11
Betula pendula10,1

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Pinus sylvestris90Dg, Dm
Vaccinium myrtillus87Dg, Dm
Vaccinium vitis-idaea83Dg
Pleurozium schreberi63Dg
Picea abies63Dg
Vaccinium uliginosum60Dg, Dm
Molinia caerulea s.lat.60Dg, Dm
Eriophorum vaginatum57Dg
Oxycoccus palustris50Dg
Sphagnum recurvum agg.40Dg, Dm
Frangula alnus40Dg
Calluna vulgaris40Dg, Dm
Sphagnum magellanicum37Dg
Betula pubescens37Dg, Dm
Sphagnum capillifolium agg.33Dg
Dicranum polysetum33Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Pinus sylvestris33Dg, C
Vaccinium myrtillus10Dg, C
Vaccinium uliginosum7Dg, C
Sphagnum recurvum agg.7Dg, C
Pinus rotundata7Dg
Molinia caerulea s.lat.7Dg, C
Sphagnum russowii3Dg
Polytrichum commune3Dg
Pinus mugo3
Calluna vulgaris3Dg, C
Calamagrostis canescens3
Betula pubescens3Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.