L2.2A - Říční a typické údolní luhy (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy6,82
 2dubohabřiny a lipové doubravy23,74
 3suťové a roklinové lesy0,05
 4květnaté bučiny24,45
 5vápnomilné bučiny0,03
 6květnaté jedliny0,1
 7acidofilní bučiny24,71
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,05
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,45
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,25
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy18,54
 13acidofilní bory0,04
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,67
 17rašeliniště0,07
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,03
 19vodní toky a nádrže0

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
28598,27540.3626197951,44477,05330,0000003568,7451860

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.