L2.4 - Měkké luhy nížinných řek (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

91E0 (*)Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy73,04
 2dubohabřiny a lipové doubravy18,16
 4květnaté bučiny0,59
 7acidofilní bučiny2,83
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,14
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,95
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,68
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy2,11
 17rašeliniště0,01
 19vodní toky a nádrže1,48

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
2762,47140.03528560,96734,00900,0000001540,0396739

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Leccinum duriusculum  (VU) poznámka k výskytu: mykorhizní partner topolů na přirozených i umělých stanovištích

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Agonum lugens  (VU) Badister dorsiger  (VU) Badister peltatus  (VU) Carabus clathratus  (CR) Harpalus progrediens  (LR) Platynus krynickii  (VU) Platynus longiventris  (VU) Pterostichus chameleon  (EN) Pterostichus piceolus latoricaensis  (CR) Pterostichus taksonyis  (CR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bombina bombina  (EN) Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana kl. esculenta  (NT) Rana ridibunda  (NT) Triturus cristatus  (EN) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Ciconia ciconia  (NT) Ciconia nigra  (VU) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Corvus frugilegus  (VU) Dendrocopos medius  (VU) Dendrocopos minor  (VU) Falco cherrug  (CR) Falco peregrinus  (CR) Lanius excubitor  (VU) Luscinia luscinia  (VU) Luscinia megarhynchos  (LC) Milvus migrans  (CR) Milvus milvus  (CR) Muscicapa striata  (LC) Oriolus oriolus  (LC) Remiz pendulinus  (NT) Scolopax rusticola  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Alces alces  (EN) Mustela putorius  (DD) Pipistrellus pygmaeus?  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 1 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Populus nigra96,7C, Dm
Salix alba96,5C
Arctium nemorosum96,5C
Salix viminalis96,3C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Urtica dioica100
Stellaria nemorum100
Stellaria media agg.100
Sambucus nigra100
Salix viminalis100Dg
Salix fragilis100
Salix alba100Dg
Rubus caesius100
Populus nigra100Dg, Dm
Poa trivialis100
Persicaria hydropiper100
Myosotis palustris agg.100
Lamium maculatum100
Iris pseudacorus100
Impatiens noli-tangere100
Glechoma hederacea s.lat.100
Galium aparine100
Galeopsis tetrahit s.lat.100
Fallopia dumetorum100
Dactylis glomerata100
Cuscuta europaea100
Calystegia sepium100Dm
Arctium nemorosum100Dg
Alopecurus pratensis100
Alnus glutinosa100
Alliaria petiolata100
Aegopodium podagraria100

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Populus nigra100Dg, C
Calystegia sepium100C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Salici-Populetum (VU) Salicetum albae (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.