L5.1 - Květnaté bučiny (LC)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,45
 2dubohabřiny a lipové doubravy21,86
 3suťové a roklinové lesy0,31
 4květnaté bučiny60,27
 5vápnomilné bučiny0,06
 6květnaté jedliny0,12
 7acidofilní bučiny11,87
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,05
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,08
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,19
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy4,27
 13acidofilní bory0,02
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,43
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,01
 17rašeliniště0,02

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
119995,8721.5215315613,8020473,31420,000430771920,39483

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Cypripedium calceolus  (EN) Tephroseris longifolia moravica  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

Amylocystis lapponica  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé smrky a jedle v pralesích (jen Boubínský prales) Boletus rhodopurpureus  (CR) poznámka k výskytu: na vápnitých půdách Boletus satanas  (EN) poznámka k výskytu: bazické podklady Camarops tubulina  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé kmeny Abies, Picea Cantharellus friesii  (EN) poznámka k výskytu: kyselé až neutrální půdy Cyphella digitalis  (CR) poznámka k výskytu: výhradně na kůře odumřelých jedlí Flammulaster limulatus  (EN) poznámka k výskytu: padlé kmeny listnáčů, zejména pralesovité porosty Gyromitra fastigiata  (EN) poznámka k výskytu: 200-450 m n.m. Hericium erinaceus  (EN) poznámka k výskytu: dřevožijná houba v teplejších doubravách a bučinách Hericium flagellum  (NT) poznámka k výskytu: odumírající a mrtvé kmeny jedlí a smrků Hohenbuehelia abietina  (CR) poznámka k výskytu: tlející staré jedle, pralesovité porosty Hydropus atramentosus  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé kmeny smrků a jedlí v pralesích Hydropus subalpinus  (VU) poznámka k výskytu: tlející dřevo listnáčů v půdě a detritu, v horách Lactarius acris  (NT) poznámka k výskytu: mykorhizní symbiont buku Mycena diosma  (EN) Omphalina epichysium  (EN) poznámka k výskytu: tlející smrky a jedle v pralesovitých porostech Phellinus nigrolimitatus  (VU) poznámka k výskytu: staré padlé kmeny smrků a jedlí, přirozené až pralesovité porosty vyšších poloh Phellinus pouzarii  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé jedle v pralesích (Boubínský, Mionší) Pseudorhizina sphaerospora  (CR) poznámka k výskytu: pouze Boubínský prales: staré tlející smrky, jedle, vzácně buky Pycnoporellus fulgens  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé kmeny jedlí a smrků, hlavně pralesovité porosty Tephrocybe putida  (EN) Tricholoma atrosquamosum  (NT) Tricholoma orirubens  (VU) poznámka k výskytu: vápnité podloží Tricholoma pardalotum  (EN) poznámka k výskytu: preferuje bazický až vápencový substrát Xerula melanotricha  (EN) poznámka k výskytu: saprofyt na kořenech jedle

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Parnassius mnemosyne  (EN)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

Bulgarica cana  (EN)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Salamandra salamandra salamandra  (VU) Triturus helveticus helveticus  (CR)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Aegolius funereus  (VU) Aquila pomarina  (CR) Columba oenas  (VU) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Dendrocopos leucotos  (EN) Dryocopus martius  (LC) Ficedula albicollis  (NT) Ficedula hypoleuca  (NT) Ficedula parva  (VU) Scolopax rusticola  (VU) Strix uralensis  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Canis lupus  (CE) Eliomys quercinus  (EN) Felis silvestris  (DD) Glis glis  (DD) Lynx lynx  (EN) Sciurus vulgaris  (NE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 724 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Fagus sylvatica41,5C, Dm
Galium odoratum35,1C
Dentaria bulbifera34,4C
Festuca altissima32,3
Dryopteris filix-mas28,3C
Hordelymus europaeus28,1
Mercurialis perennis26,9C
Oxalis acetosella26,8C
Dentaria enneaphyllos26,6
Viola reichenbachiana25,5C
Mycelis muralis23,8C
Galeobdolon luteum s.lat.23,6C
Prenanthes purpurea22,9C
Actaea spicata22
Senecio nemorensis agg.21,8C
Athyrium filix-femina21,8C
Gymnocarpium dryopteris20,6
Melica uniflora19Dm
Abies alba18,4
Acer pseudoplatanus17,7C
Veronica montana17,4
Milium effusum15,9
Carex sylvatica15,2
Sanicula europaea14,6
Euphorbia amygdaloides14,5
Paris quadrifolia14,4
Impatiens noli-tangere14,4C
Dryopteris dilatata13,9
Geranium robertianum13,5C
Rubus fruticosus agg.12,6C
Carex pilosa11,9
Poa nemoralis11,3C
Picea abies10,9C
Maianthemum bifolium10,9
Dryopteris carthusiana10,8
Moehringia trinervia10,7
Lathyrus vernus10

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Fagus sylvatica95Dg, Dm
Oxalis acetosella78Dg
Galium odoratum75Dg
Senecio nemorensis agg.65Dg
Dryopteris filix-mas60Dg
Viola reichenbachiana57Dg
Galeobdolon luteum s.lat.55Dg
Mercurialis perennis54Dg
Athyrium filix-femina52Dg
Mycelis muralis51Dg
Poa nemoralis40Dg
Dentaria bulbifera39Dg
Acer pseudoplatanus36Dg
Prenanthes purpurea35Dg
Rubus fruticosus agg.34Dg
Impatiens noli-tangere34Dg
Picea abies33Dg
Geranium robertianum33Dg
Urtica dioica31
Rubus idaeus31

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Fagus sylvatica63Dg, C
Melica uniflora3Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Tilio platyphylli-Fagetum (VU) Tilio cordatae-Fagetum (VU) Melico-Fagetum (VU) Carici pilosae-Fagetum (VU) Dentario enneaphylli-Fagetum (VU) Dentario glandulosae-Fagetum (VU) Violo reichenbachianae-Fagetum (VU) Festuco altissimae-Fagetum (VU) Carici remotae-Abietetum (EN) Saniculo europeae-Abietetum (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.