L5.4 - Acidofilní bučiny (LC)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,29
 2dubohabřiny a lipové doubravy5,35
 3suťové a roklinové lesy0,1
 4květnaté bučiny41,54
 5vápnomilné bučiny0,04
 6květnaté jedliny0,11
 7acidofilní bučiny40,35
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,04
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,03
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy9,07
 13acidofilní bory0,09
 14klimaxové a podmáčené smrčiny2,79
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,08
 16subalpínská a alpínská vegetace0,01
 17rašeliniště0,1

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
165844,8832.1028573572,8914265,85590,000046711784,14733

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Metzgeria fruticulosa  (EN)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Amylocystis lapponica  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé smrky a jedle v pralesích (jen Boubínský prales) Camarops tubulina  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé kmeny Abies, Picea Cantharellus friesii  (EN) poznámka k výskytu: kyselé až neutrální půdy Cyphella digitalis  (CR) poznámka k výskytu: výhradně na kůře odumřelých jedlí Flammulaster limulatus  (EN) poznámka k výskytu: padlé kmeny listnáčů, zejména pralesovité porosty Hericium flagellum  (NT) poznámka k výskytu: odumírající a mrtvé kmeny jedlí a smrků Hydropus atramentosus  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé kmeny smrků a jedlí v pralesích Hydropus subalpinus  (VU) poznámka k výskytu: tlející dřevo listnáčů v půdě a detritu, v horách Mycena diosma  (EN) Omphalina epichysium  (EN) poznámka k výskytu: tlející smrky a jedle v pralesovitých porostech Phellinus nigrolimitatus  (VU) poznámka k výskytu: staré padlé kmeny smrků a jedlí, přirozené až pralesovité porosty vyšších poloh Phellinus pouzarii  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé jedle v pralesích (Boubínský, Mionší) Pycnoporellus fulgens  (CR) poznámka k výskytu: staré padlé kmeny jedlí a smrků, hlavně pralesovité porosty Tephrocybe putida  (EN)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Pterostichus rufitarsis cordatus  (LR) Pterostichus selmanni roubali  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Salamandra salamandra salamandra  (VU) Triturus helveticus helveticus  (CR)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Aegolius funereus  (VU) Aquila pomarina  (CR) Columba oenas  (VU) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Dendrocopos leucotos  (EN) Dryocopus martius  (LC) Ficedula albicollis  (NT) Ficedula hypoleuca  (NT) Ficedula parva  (VU) Scolopax rusticola  (VU) Strix uralensis  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Canis lupus  (CE) Eliomys quercinus  (EN) Glis glis  (DD) Lynx lynx  (EN) Sciurus vulgaris  (NE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 434 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Fagus sylvatica33,6C, Dm
Abies alba22,4C, Dm
Dryopteris dilatata21,8C
Vaccinium myrtillus20,5C
Prenanthes purpurea20,4C
Picea abies20,1C, Dm
Luzula luzuloides20C, Dm
Oxalis acetosella19,3C
Polytrichum formosum18C
Avenella flexuosa17,4C, Dm
Hieracium murorum16,4C
Paraleucobryum longifolium15,5
Maianthemum bifolium15,3C
Calamagrostis arundinacea12,5Dm
Dicranum scoparium12,4
Dicranella heteromalla12,4
Polygonatum verticillatum11,8
Sorbus aucuparia11,4
Athyrium filix-femina11,2C
Senecio nemorensis agg.10,5C
Gymnocarpium dryopteris10,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Fagus sylvatica87Dg, Dm
Oxalis acetosella62Dg
Vaccinium myrtillus60Dg
Picea abies56Dg, Dm
Avenella flexuosa55Dg, Dm
Luzula luzuloides51Dg, Dm
Dryopteris dilatata45Dg
Hieracium murorum42Dg
Polytrichum formosum40Dg
Senecio nemorensis agg.38Dg
Prenanthes purpurea35Dg
Maianthemum bifolium35Dg
Abies alba34Dg, Dm
Athyrium filix-femina32Dg
Rubus idaeus31

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Fagus sylvatica53Dg, C
Abies alba5Dg, C
Calamagrostis arundinacea4Dg
Picea abies3Dg, C
Luzula luzuloides3Dg, C
Avenella flexuosa3Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Luzulo-Fagetum (VU) Calamagrostio villosae-Fagetum (EN) Calamagrostio arundinaceae-Fagetum (VU) Dryopterido dilatatae-Fagetum (VU) Luzulo pilosae-Abietetum (EN) Deschampsio flexuosae-Abietetum (EN) Carici-Quercetum (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.