L5 - Bučiny

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Anacamptodon splachnoides  (EN) Anastrophyllum hellerianum  (CR) Geocalyx graveolens  (EN) poznámka k výskytu: vlhká obnažená zem Lophozia ascendens  (EN) Neckera pennata  (EN) Orthotrichum patens  (EN) Orthotrichum rogeri  (DD) Orthotrichum scanicum  (DD) Orthotrichum stellatum  (CR) Orthotrichum urnigerum  (CR) poznámka k výskytu: mírně bazické balvany a skály obvykle v bučinách s.l. Zygodon dentatus  (EN)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Ascotremella faginea  (EN) poznámka k výskytu: padlé kmeny Hysterangium calcareum  (EN) poznámka k výskytu: 250-400 m n.m., vzácně, pod zemí Pseudoplectania melaena  (CR) poznámka k výskytu: padlé jedle, smrky, hlavně pralesovité porosty Vibrissea truncorum  (VU) poznámka k výskytu: hlavně vyšší polohy, dřevo ve vodě čistých potůčků

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Carabus irregularis irregularis  (LR) Carabus irregularis moutandoni  (VU) Carabus variolosus  (VU) Carabus violaceus purpurascens  (VU) Licinus hoffmannseggii  (LR) Molops piceus austriacus  (VU) Rhysodes sulcatus  (CR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Batrisodes buqueti poznámka k výskytu: na biotopu nutná přítomnost mravenců Bolitochara mulsanti Bolitochara reyi Coryphium angusticolle Eudectus giraudi Gabrius bescidicus Lordithon bicolor Lordithon speciosus Mycetoporus punctipennis Mycetoporus solidicornis reichei Philonthus temporalis Quedius semiaeneus Rugilus mixtus Tachyusida gracilis Xylostiba bosnica

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Lepthyphantes lephthyphantiformis  (VU) poznámka k výskytu: většinou zde Troxochrus nasutus  (VU) poznámka k výskytu: i smrčiny

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Salamandra salamandra salamandra  (VU) Triturus montandoni  (EN)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Aegolius funereus  (VU) Columba oenas  (VU) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Dendrocopos leucotos  (EN) Dryocopus martius  (LC) Ficedula albicollis  (NT) Ficedula hypoleuca  (NT) Ficedula parva  (VU) Scolopax rusticola  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Eliomys quercinus  (EN) Glis glis  (DD) Lynx lynx  (EN) Sciurus vulgaris  (NE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(QUERCO-FAGETEA p.p.)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.