L7.3 - Subkontinentální borové doubravy (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy2,85
 2dubohabřiny a lipové doubravy9,71
 4květnaté bučiny2,7
 6květnaté jedliny0
 7acidofilní bučiny25,56
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,21
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,06
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy58,74
 13acidofilní bory0,02
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0
 17rašeliniště0,13
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
33078,70910.419489933,6783407,40000,000496331429,23674

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Salamandra salamandra salamandra  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Caprimulgus europaeus  (EN) Columba oenas  (VU) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Dendrocopos medius  (VU) Dendrocopos minor  (VU) Dryocopus martius  (LC) Falco subbuteo  (EN) Ficedula hypoleuca  (NT) Lullula arborea  (EN) Milvus milvus  (CR) Muscicapa striata  (LC) Pernis apivorus  (EN) Picus canus  (VU) Scolopax rusticola  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Eliomys quercinus  (EN) Glis glis  (DD) Nyctalus leisleri  (DD) Sciurus vulgaris  (NE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 18 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Pinus sylvestris50,9C, Dm
Vaccinium vitis-idaea37,2C
Leucobryum glaucum36,1C
Dicranum polysetum35,4C
Calluna vulgaris34,2C
Vaccinium myrtillus29,1C, Dm
Pleurozium schreberi28,6C
Pohlia nutans28,2C
Avenella flexuosa27,7C, Dm
Cetraria islandica27,4
Cladonia rangiferina26,5
Juniperus communis26,1
Cladonia arbuscula26
Quercus petraea agg.24,1C, Dm
Betula pendula20,6C
Quercus robur19,9C, Dm
Pteridium aquilinum18,9
Frangula alnus18,4
Populus tremula17,6
Dicranum scoparium16C
Hylocomium splendens14,7
Picea abies12,2C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Pinus sylvestris100Dg, Dm
Vaccinium myrtillus89Dg, Dm
Avenella flexuosa89Dg, Dm
Calluna vulgaris67Dg
Vaccinium vitis-idaea61Dg
Quercus petraea agg.61Dg, Dm
Pleurozium schreberi56Dg
Pohlia nutans44Dg
Quercus robur39Dg, Dm
Picea abies39Dg
Betula pendula39Dg
Leucobryum glaucum33Dg
Dicranum scoparium33Dg
Dicranum polysetum33Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Pinus sylvestris61Dg, C
Vaccinium myrtillus33Dg, C
Senecio sylvaticus6
Quercus robur6Dg, C
Quercus petraea agg.6Dg, C
Avenella flexuosa6Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.