L7.4 - Acidofilní doubravy na písku (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy14,74
 2dubohabřiny a lipové doubravy48,06
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,05
 9subkontinentální teplomilné doubravy3,13
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,25
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy33,77

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1405,04290.01784653,0216122,56770,00099588187,218317

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Hipparchia fagi  (VU) Hipparchia hermione  (CR)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Caprimulgus europaeus  (EN) Columba oenas  (VU) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Dendrocopos medius  (VU) Dendrocopos minor  (VU) Dryocopus martius  (LC) Falco subbuteo  (EN) Ficedula hypoleuca  (NT) Lullula arborea  (EN) Milvus milvus  (CR) Muscicapa striata  (LC) Pernis apivorus  (EN) Picus canus  (VU) Scolopax rusticola  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Nyctalus leisleri  (DD) Sciurus vulgaris  (NE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Festuco ovinae-Quercetum roboris (NT)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.