L8.2 - Lesostepní bory (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

91U0 Sarmatské stepní bory (Cytiso-Pinetalia)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,55
 2dubohabřiny a lipové doubravy17,88
 4květnaté bučiny3,59
 7acidofilní bučiny5,02
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy17
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy1,7
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy54,27

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
255,24910.00321691,51039,51160,0024954424,8432889

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Pulsatilla patens  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Hipparchia hermione  (CR) Hipparchia semele  (EN)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Lacerta agilis agilis  (NT) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Accipiter nisus  (VU) Caprimulgus europaeus  (EN) Corvus corax  (VU) Corvus corone  (NT) Dryocopus martius  (LC) Emberiza hortulana  (CR) Falco subbuteo  (EN) Ficedula hypoleuca  (NT) Lullula arborea  (EN) Parus cristatus  (LC) Pernis apivorus  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Sciurus vulgaris  (NE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Anemono sylvestris-Pinetum (VU) Pyrolo-Pinetum sylvestris (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.