L9.2 - Rašelinné a podmáčené Smrčiny

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Gerronema chrysophyllum  (CR) poznámka k výskytu: tlející kmeny smrku a jedle, přirozené až pralesovité porosty, v horách Hypholoma myosotis  (VU) Lactarius repraesentaneus  (NT) poznámka k výskytu: podhůří a hory, u skupinek vrb a bříz Phaeocollybia christinae  (CR) poznámka k výskytu: hlavně mechaté borůvkové smrčiny (kulturní i polopřirozené) Russula consobrina  (VU) Russula helodes  (CR) Tricholoma viridilutescens  (EN) poznámka k výskytu: velmi vzácná

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Alopecosa pinetorum  (VU) poznámka k výskytu: jen severní pohraniční hory Lepthyphantes angulatus  (VU) poznámka k výskytu: ne, i rašeliniště, málo nálezů Semljicola faustus  (VU) poznámka k výskytu: ne, i rašeliniště, málo nálezů Stemonyphantes conspersus  (CR) poznámka k výskytu: jediný recentní nález

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Rana temporaria temporaria  (LC) Salamandra salamandra salamandra  (VU) Triturus helveticus helveticus  (CR)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

Accipiter gentilis  (VU) Aegolius funereus  (VU) Aquila pomarina  (CR) Bonasa bonasia  (VU) Carduelis flammea  (NT) Ciconia nigra  (VU) Corvus corax  (VU) Dryocopus martius  (LC) Glaucidium passerinum  (VU) Nucifraga caryocatactes  (VU) Parus cristatus  (LC) Phylloscopus trochiloides  (VU) Picoides tridactylus  (EN) Tetrao urogallus (M)  (CR) Turdus torquatus  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Canis lupus  (CE) Lynx lynx  (EN) Sciurus vulgaris  (NE) Sorex alpinus  (VU) Ursus arctos  (CE)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Sphagno-Piceetum (EN) Mastigobryo-Piceetum (EN) Equiseto-Piceetum (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.