L9.2A - Rašelinné smrčiny (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

91D0 (*)Rašelinný les

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,59
 2dubohabřiny a lipové doubravy0
 4květnaté bučiny2,18
 7acidofilní bučiny45,65
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,22
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy5,29
 13acidofilní bory0,45
 14klimaxové a podmáčené smrčiny38,96
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,03
 16subalpínská a alpínská vegetace0,85
 17rašeliniště5,77

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
8093,29130.102632862,463073,45530,00099591213,800558

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 84 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Eriophorum vaginatum55,1C
Sphagnum russowii44,8C
Polytrichum commune44,1C, Dm
Vaccinium vitis-idaea44C
Sphagnum magellanicum41,4C
Sphagnum recurvum agg.36,2C, Dm
Picea abies34,7C, Dm
Trientalis europaea33,9C
Vaccinium myrtillus31,8C, Dm
Vaccinium uliginosum30,9C
Sphagnum girgensohnii27,7C
Calamagrostis villosa27C
Bazzania trilobata26,8
Calypogeia azurea26,4
Betula carpatica25
Melampyrum pratense21,5C
Prunus padus ssp. borealis21,3
Cephalozia lunulifolia21,3
Oxycoccus palustris21
Splachnum sphaericum18,8
Dicranum scoparium18,7C
Calypogeia neesiana18,5
Lepidozia reptans18,4
Lycopodium annotinum16,7
Mylia anomala15,3
Avenella flexuosa15,1C
Calypogeia muelleriana14,9
Polytrichum strictum14,5
Barbilophozia floerkei13,7
Homogyne alpina13,5
Andromeda polifolia13,5
Orthodicranum flagellare13,1
Sphagnum riparium12,9
Lophozia ventricosa12,7
Calypogeia integristipula12,7
Pleurozium schreberi12,6
Empetrum nigrum s.lat.12,6
Cephalozia bicuspidata11,7
Ptilidium ciliare11,4
Dicranum fuscescens11
Anastrepta orcadensis11
Sphagnum capillifolium agg.10,6
Pohlia nutans10,5
Pinus mugo10,4

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Picea abies99Dg, Dm
Vaccinium myrtillus95Dg, Dm
Polytrichum commune73Dg, Dm
Eriophorum vaginatum71Dg
Vaccinium vitis-idaea70Dg
Calamagrostis villosa60Dg
Sphagnum recurvum agg.54Dg, Dm
Avenella flexuosa51Dg
Trientalis europaea46Dg
Sphagnum magellanicum38Dg
Melampyrum pratense38Dg
Dicranum scoparium38Dg
Sphagnum russowii37Dg
Vaccinium uliginosum35Dg
Carex nigra33
Sphagnum girgensohnii32Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Picea abies25Dg, C
Sphagnum recurvum agg.23Dg, C
Vaccinium myrtillus4Dg, C
Polytrichum commune4Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.