M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy27,71
 2dubohabřiny a lipové doubravy23,3
 4květnaté bučiny4,08
 5vápnomilné bučiny0,06
 6květnaté jedliny0
 7acidofilní bučiny9,41
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,23
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,63
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,42
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy31,78
 13acidofilní bory0,02
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,82
 17rašeliniště0,66
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,32
 19vodní toky a nádrže0,58

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
10739,47490.1362231260,46441,56490,0000000061,1856167

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Cirsium brachycephalum  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Trissemus antennatus antennatus

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Clubiona juvenis  (VU) poznámka k výskytu: málo nálezů ale musí tam být Entelecara omissa  (CR) poznámka k výskytu: jediný nález Marpissa canestrinii  (CR) poznámka k výskytu: jen jižní Morava Marpissa pomatia  (EN) Tetragnatha shoshone  (VU) poznámka k výskytu: musí být hojnější

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bombina bombina  (EN) Bombina variegata variegata  (VU) Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Triturus cristatus  (EN) Triturus montandoni  (EN) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Acrocephalus arundinaceus  (VU) Anas penelope  (VU) Anas strepera  (VU) Anser anser  (EN) Ardea cinerea  (NT) Ardea purpurea  (CR) Aythya nyroca  (RE) Botaurus stellaris  (CR) Circus aeruginosus  (VU) Cygnus olor  (EN) Egretta garzetta  (CR) Grus grus  (CR) Chlidonias niger  (CR) Ixobrychus minutus  (CR) Larus ridibundus  (VU) Locustella luscinioides  (EN) Luscinia svecica cyanecula  (EN) Netta rufina  (EN) Nycticorax nycticorax  (EN) Panurus biarmicus  (EN) Platalea leucorodia  (CR) Podiceps cristatus  (VU) Podiceps grisegena  (CR) Podiceps nigricollis  (EN) Porzana parva  (CR) Rallus aquaticus  (EN) Sterna hirundo  (EN) Tachybaptus ruficollis  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Castor fiber  (VU) Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 825 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Glyceria maxima22,1Dm
Typha latifolia18,5Dm
Sparganium erectum17,7Dm
Typha angustifolia15,9Dm
Phragmites australis15,7Dm
Schoenoplectus lacustris13,9
Lemna minor12,5C
Solanum dulcamara10,9

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Lemna minor33Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Phragmites australis20Dg
Glyceria maxima20Dg
Sparganium erectum8Dg
Typha latifolia7Dg
Typha angustifolia4Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Scirpetum lacustris (VU) Typhetum angustifoliae (VU) Phragmitetum communis (VU) Glycerietum maximae (NT) Typhetum latifoliae (NT) Typhetum laxmannii (NT) Sparganietum erecti (NT) Acoretum calami (EN) Equisetetum fluviatilis (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.