M1.2 - Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy26,55
 2dubohabřiny a lipové doubravy40,56
 7acidofilní bučiny1,75
 9subkontinentální teplomilné doubravy5,72
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy2,62
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy22,41
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,08
 17rašeliniště0,17
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,13
 19vodní toky a nádrže0

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
92,21800.00121920,48030,70490,000148294,71176344

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Cirsium brachycephalum  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Agonum atratum  (CR) Bembidion neresheimeri  (VU) Oodes gracilis  (VU) Pterostichus cursor  (EN) Pterostichus elongatus  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

Vallonia enniensis  (EN)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo calamita  (EN) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana kl. esculenta  (NT) Rana ridibunda  (NT)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Asio flammeus  (VU) Circus aeruginosus  (VU) Gallinago gallinago  (EN) Grus grus  (CR) Chlidonias niger  (CR) Larus ridibundus  (VU) Limosa limosa  (CR) Luscinia svecica cyanecula  (EN) Porzana porzana  (EN) Sterna hirundo  (EN) Tringa ochropus  (EN) Tringa totanus  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 30 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Bolboschoenus maritimus s.lat.79,5C, Dm
Schoenoplectus tabernaemontani46,4Dm
Cirsium brachycephalum34,2
Juncus gerardii32,5
Melilotus dentatus29,4
Carex otrubae28,5
Veronica catenata28
Ranunculus sceleratus25,7
Lotus tenuis25,4
Aster tripolium ssp. pannonicus24,7
Veronica anagallis-aquatica23,5
Pulegium vulgare21,5
Eleocharis uniglumis20
Juncus compressus19,7
Rumex maritimus18,6
Scorzonera parviflora17,8
Potentilla anserina17,1C
Oenanthe aquatica16,1
Plantago uliginosa16
Phragmites australis15,7C, Dm
Chenopodium rubrum13,7
Juncus articulatus12,9Dm
Typha latifolia12,3
Persicaria lapathifolia12
Chenopodium glaucum11,5
Persicaria amphibia11,4
Alopecurus aequalis11,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Bolboschoenus maritimus s.lat.93Dg, Dm
Potentilla anserina33Dg
Phragmites australis33Dg, Dm

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Bolboschoenus maritimus s.lat.40Dg, C
Schoenoplectus tabernaemontani10Dg
Phragmites australis10Dg, C
Lemna gibba3
Juncus articulatus3Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Bolboschoenetum maritimi (EN) Schoenoplectetum tabernaemontani (EN) Caricetum melanostachyae (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.