M1.3 - Eutrofní vegetace bahnitých substrátů (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy29,08
 2dubohabřiny a lipové doubravy10,9
 4květnaté bučiny12,84
 7acidofilní bučiny17,26
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,04
 9subkontinentální teplomilné doubravy0
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,42
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy27,57
 13acidofilní bory0
 14klimaxové a podmáčené smrčiny1,05
 17rašeliniště0,48
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,19
 19vodní toky a nádrže0,17

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
417,60810.005326000,16060,20590,0000000114,4616993

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Chlaenius sulcicollis  (RE)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bombina bombina  (EN) Bombina variegata variegata  (VU) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Triturus alpestris alpestris  (NT) Triturus cristatus  (EN) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anas acuta  (RE) Anas clypeata  (CR) Anas crecca  (CR) Anas querqedula  (CR) Asio flammeus  (VU) Grus grus  (CR) Chlidonias niger  (CR) Larus ridibundus  (VU) Porzana parva  (CR) Porzana porzana  (EN) Rallus aquaticus  (EN) Sterna hirundo  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 328 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Sparganium emersum33,4C, Dm
Sagittaria sagittifolia25,4Dm
Butomus umbellatus22,9Dm
Eleocharis palustris s.lat.21,1Dm
Alisma plantago-aquatica20,5
Rorippa amphibia19,3Dm
Oenanthe aquatica19,2Dm
Glyceria fluitans14,3Dm
Lemna minor14C
Spirodela polyrhiza12,4
Hippuris vulgaris11,4
Alopecurus aequalis10,9

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Lemna minor38Dg
Sparganium emersum32Dg, Dm

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Sparganium emersum12Dg, C
Rorippa amphibia9Dg
Eleocharis palustris s.lat.9Dg
Butomus umbellatus5Dg
Sagittaria sagittifolia4Dg
Oenanthe aquatica4Dg
Glyceria fluitans4Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

fluitantis-Oenanthetum aquaticae (NT) Glycerio (NT) Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae (VU) Sagittario-Sparganietum emersi (VU) Hippuridetum vulgaris (EN) Scirpetum radicantis (EN) Eleocharitetum palustris (NT) Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae (VU) Butomo-Alismatetum lanceolati (NT) Ranunculo flammulae-Juncetum articulati (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.