M1.4 - Říční rákosiny (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy35,26
 2dubohabřiny a lipové doubravy14,58
 3suťové a roklinové lesy0,03
 4květnaté bučiny9,93
 6květnaté jedliny0
 7acidofilní bučiny8,5
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,07
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,01
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,01
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy26,22
 12bazifilní perialpínské bory0,05
 13acidofilní bory0,01
 14klimaxové a podmáčené smrčiny4,62
 17rašeliniště0,54
 19vodní toky a nádrže0,18

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1594,64900.020237690,42310,92400,0000000116,9367417

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Maro sublestus  (EN) poznámka k výskytu: to jen na Třeboňsku, nález i z Krkonoš?

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana kl. esculenta  (NT) Rana ridibunda  (NT)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Ardea cinerea  (NT) Circus aeruginosus  (VU) Gallinula chloropus  (NT) Chlidonias niger  (CR) Larus ridibundus  (VU) Luscinia svecica cyanecula  (EN) Sterna hirundo  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Castor fiber  (VU) Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 95 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Carex buekii53,2C, Dm
Phalaris arundinacea31,1C, Dm
Rumex aquaticus24,2
Myosoton aquaticum19,9
Petasites hybridus19,1
Calystegia sepium18,9
Mentha longifolia17,4
Barbarea stricta17,2
Scrophularia umbrosa17
Urtica dioica15,3C
Poa palustris15,1C
Atrichum angustatum14,8
Symphytum officinale14,2C
Rumex obtusifolius12,9C
Rorippa sylvestris12,6
Mentha aquatica12,2
Salix elaeagnos12,1
Salix purpurea11,8
Aconitum variegatum11,8
Chaerophyllum bulbosum11,7
Plagiomnium cuspidatum11,3
Persicaria hydropiper10,6
Carduus crispus10,6
Epilobium roseum10,5

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Phalaris arundinacea79Dg, Dm
Urtica dioica69Dg
Filipendula ulmaria37
Carex buekii36Dg, Dm
Poa palustris33Dg
Rumex obtusifolius32Dg
Symphytum officinale31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Phalaris arundinacea37Dg, C
Carex buekii29Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Rorippo-Phalaridetum arundinaceae (VU) Petasito-Phalaridetum arundinaceae (VU) Caricetum buekii (VU) Chaerophyllo-Phalaridetum arundinaceae (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.