M1.5 - Pobřežní vegetace potoků (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy13,84
 2dubohabřiny a lipové doubravy21,5
 3suťové a roklinové lesy0,08
 4květnaté bučiny10,37
 6květnaté jedliny0
 7acidofilní bučiny24,44
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,79
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,32
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,36
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy26,28
 13acidofilní bory0,05
 14klimaxové a podmáčené smrčiny1,57
 17rašeliniště0,37
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0
 19vodní toky a nádrže0,02

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
581,24280.007439130,14850,16060,0000000012,8436936

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Elaphrus uliginosus  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Oedothorax gibbifer  (VU) poznámka k výskytu: jen východní část území

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana temporaria temporaria  (LC) Salamandra salamandra salamandra  (VU) Triturus helveticus helveticus  (CR)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Natrix natrix natrix  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Alcedo atthis  (VU) Cinclus cinclus  (LC) Remiz pendulinus  (NT)

savci (PDF, 194 kB)

Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 202 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Glyceria fluitans33C, Dm
Veronica beccabunga25,7Dm
Glyceria notata23,4Dm
Berula erecta23,4Dm
Nasturtium officinale15
Glyceria declinata12,9Dm
Glyceria nemoralis11,5
Lemna minor10,3

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Glyceria fluitans56Dg, Dm
Myosotis palustris agg.33

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Glyceria fluitans35Dg, C
Glyceria notata11Dg
Berula erecta8Dg
Veronica beccabunga5Dg
Glyceria declinata3Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Glycerietum fluitantis (NT) Glycerietum plicatae (NT) Glycerietum nemoralis-plicatae (EN) Helosciadietum (EN) Beruletum angustifoliae (EN) Nasturtietum officinalis (EN) Leersietum oryzoidis (VU) Catabrosetum aquaticae (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.