M1.6 - Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy21,67
 2dubohabřiny a lipové doubravy4,42
 4květnaté bučiny8,44
 7acidofilní bučiny22,14
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy40,99
 14klimaxové a podmáčené smrčiny2,08
 17rašeliniště0,26
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
71,94920.00094690,15340,07990,000196362,39436912

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Agonum dolens  (CR) Bembidion subcostatum javurkovae  (VU) Dyschirius nitidus  (VU) Chlaenius sulcicollis  (RE)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Brachygluta xanthoptera xanthoptera

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bombina bombina  (EN) Bombina variegata variegata  (VU) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Triturus alpestris alpestris  (NT) Triturus cristatus  (EN) Triturus montandoni  (EN) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anas acuta  (RE) Anas clypeata  (CR) Anas crecca  (CR) Anas querqedula  (CR) Asio flammeus  (VU) Gallinago gallinago  (EN) Chlidonias niger  (CR) Larus ridibundus  (VU) Limosa limosa  (CR) Porzana parva  (CR) Porzana porzana  (EN) Rallus aquaticus  (EN) Sterna hirundo  (EN) Tringa ochropus  (EN) Tringa totanus  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 26 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Calla palustris76,9C, Dm
Carex pseudocyperus47,7C, Dm
Solanum dulcamara33,2C
Carex elongata21,9
Cicuta virosa17,8Dm
Potentilla palustris17,5
Bidens cernua15,7
Spirodela polyrhiza14,6
Lycopus europaeus12,8C
Calamagrostis canescens12,5
Lemna minor10,3C
Galium palustre agg.10,2C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Calla palustris73Dg, Dm
Solanum dulcamara46Dg
Galium palustre agg.38Dg
Carex pseudocyperus35Dg, Dm
Lycopus europaeus31Dg
Lemna minor31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Calla palustris54Dg, C
Carex pseudocyperus19Dg, C
Cicuta virosa4Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Cicuto-Caricetum pseudocyperi (EN) Calletum palustris (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.