M1.7 - Vegetace vysokých ostřic (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy24,71
 2dubohabřiny a lipové doubravy10,15
 4květnaté bučiny9,06
 6květnaté jedliny0,03
 7acidofilní bučiny18,19
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,19
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,14
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,02
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy32,23
 12bazifilní perialpínské bory0
 13acidofilní bory0,03
 14klimaxové a podmáčené smrčiny4,38
 17rašeliniště0,73
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,03
 19vodní toky a nádrže0,12

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
9041,03890.1146197270,45830,95060,0000000227,3380293

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Satilatlas britteni  (EN) poznámka k výskytu: jediný nález u Rožmberka Tmeticus affinis  (CR) poznámka k výskytu: jen dva nálezy

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bombina bombina  (EN) Bombina variegata variegata  (VU) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Triturus alpestris alpestris  (NT) Triturus cristatus  (EN) Triturus montandoni  (EN) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anas acuta  (RE) Anas clypeata  (CR) Anas crecca  (CR) Anas querqedula  (CR) Asio flammeus  (VU) Circus aeruginosus  (VU) Crex crex  (VU) Larus ridibundus  (VU) Limosa limosa  (CR) Luscinia svecica cyanecula  (EN) Porzana parva  (CR) Porzana porzana  (EN) Rallus aquaticus  (EN) Tringa ochropus  (EN) Tringa totanus  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 898 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Carex acuta25,5C, Dm
Carex vesicaria18,7Dm
Galium palustre agg.16,2C
Phalaris arundinacea14,3C, Dm
Carex rostrata13,8Dm
Lythrum salicaria13,5
Scutellaria galericulata12,8
Iris pseudacorus12,3
Potentilla palustris11,7
Lysimachia thyrsiflora11,5
Carex diandra11,2
Stellaria palustris10,9
Persicaria amphibia10,5
Carex riparia10,5Dm
Lysimachia vulgaris10,4C
Equisetum fluviatile10,3

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Galium palustre agg.51Dg
Carex acuta49Dg, Dm
Phalaris arundinacea35Dg, Dm
Lysimachia vulgaris35Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Carex acuta23Dg, C
Phalaris arundinacea13Dg, C
Carex rostrata13Dg
Carex vesicaria8Dg
Carex acutiformis5
Carex riparia4Dg
Carex disticha3

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Caricetum elatae (EN) Caricetum rostratae (EN) Caricetum appropinquatae (EN) Caricetum paniculatae (VU) Caricetum diandrae (EN) Peucedano-Caricetum lasiocarpae (EN) Comaro-Caricetum cespitosae. (EN) Caricetum gracilis (VU) Caricetum vesicariae (VU) Caricetum ripariae (VU) Caricetum distichae (EN) Caricetum acutiformis (VU) Caricetum vulpinae (VU) Calamagrostietum lanceolatae (VU) Phalaridetum arundinaceae (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.