M1.8 - Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) (CR)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7210 (*)Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy80,44
 2dubohabřiny a lipové doubravy16,25
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy3,31

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
11Střední Polabí100
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
3,9744060,66240,32930,253005501,76168378

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Crex crex  (VU) Limosa limosa  (CR) Porzana porzana  (EN) Tringa totanus  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 8 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Cladium mariscus98,9C, Dm
Juncus subnodulosus82,7C
Mentha aquatica42,4C
Phragmites australis41,4C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Cladium mariscus100Dg, Dm
Phragmites australis88Dg
Juncus subnodulosus75Dg
Mentha aquatica50Dg
Lysimachia vulgaris50
Lythrum salicaria38
Lycopus europaeus38
Galium palustre agg.38

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Cladium mariscus62Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Cladietum marisci (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.