M2.1 - Vegetace letněných rybníků (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy7,05
 2dubohabřiny a lipové doubravy8,71
 4květnaté bučiny19,47
 7acidofilní bučiny15,93
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,03
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy43,5
 14klimaxové a podmáčené smrčiny5,23
 17rašeliniště0,08

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
713,65540.00910260,69564,68460,0002997538,6358751

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Bryum cyclophyllum  (CR)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Coleanthus subtilis  (EN)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Paratachys fulvicollis  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana lessonae  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Gallinago gallinago  (EN) Himantopus himantopus  (VU) Charadrius dubius  (EN) Charadrius morinellus  (CR) Limosa limosa  (CR) Recurvirostra avosetta  (VU) Vanellus vanellus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 55 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Eleocharis ovata70,4C, Dm
Carex bohemica57,4C, Dm
Limosella aquatica48,4C
Peplis portula47,2C
Coleanthus subtilis45,6
Elatine triandra40,6
Alopecurus aequalis40,4C
Rorippa palustris39,5C
Elatine hydropiper s.lat.38,9
Bidens radiata38,9C
Spergularia echinosperma36,9
Gnaphalium uliginosum36,2C
Riccia canaliculata34,9
Persicaria lapathifolia34,4C
Physcomitrium sphaericum33,8
Juncus bufonius31C
Eleocharis acicularis30,4
Alisma plantago-aquatica30,2C
Rumex maritimus28,8C
Bidens tripartita26,3C
Cyperus fuscus26
Oenanthe aquatica25,3C
Callitriche palustris s.lat.24,8C
Ranunculus sceleratus23,3
Riccia huebeneriana21,6
Juncus bulbosus20,8
Cyperus michelianus17
Riccia cavernosa15,6
Juncus articulatus15,2C
Gypsophila muralis15
Juncus ranarius13,5
Potentilla supina13,3
Elatine hexandra13,1
Leptobryum pyriforme13
Persicaria hydropiper12
Physcomitrium pyriforme11,7
Batrachium aquatile10,7
Chenopodium rubrum10,1

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Persicaria lapathifolia80Dg
Eleocharis ovata67Dg, Dm
Carex bohemica64Dg, Dm
Alopecurus aequalis60Dg
Rorippa palustris51Dg
Gnaphalium uliginosum51Dg
Alisma plantago-aquatica49Dg
Juncus bufonius40Dg
Rumex maritimus36Dg
Peplis portula36Dg
Oenanthe aquatica36Dg
Bidens tripartita36Dg
Limosella aquatica33Dg
Bidens radiata33Dg
Juncus articulatus31Dg
Callitriche palustris s.lat.31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Eleocharis ovata13Dg, C
Carex bohemica9Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae (NT) Cypero fusci-Juncetum bufonii (VU) Coleantho-Spergularietum echinospermae (EN) Dichostyli-Gnaphalietum uliginosi (EN) Peplido-Eleocharitetum ovatae (NT) Lindernio-Eleocharitetum ovatae (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.