M2.2 - Jednoletá vegetace vlhkých písků (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy27,38
 2dubohabřiny a lipové doubravy35,79
 4květnaté bučiny1,91
 7acidofilní bučiny8,83
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy3,3
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy22,79

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
11,83470.0001590,20060,60700,000196385,74900527

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Acupalpus brunnipes  (VU) poznámka k výskytu: pískovny

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Actitis hypoleucos  (EN) Himantopus himantopus  (VU) Charadrius dubius  (EN) Recurvirostra avosetta  (VU) Vanellus vanellus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 23 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Gypsophila muralis49,8C, Dm
Isolepis setacea47,8
Spergularia rubra47,1C
Juncus bufonius41,6C
Cyperus flavescens41,5Dm
Hypericum humifusum31,5
Pseudognaphalium luteoalbum29,4
Nostoc commune28,3
Ranunculus flammula26,4C
Centunculus minimus26,2
Illecebrum verticillatum25,7
Spergularia echinosperma24,8
Sagina procumbens23,8
Alopecurus aequalis20,8
Carex viridula20,6
Juncus bulbosus19,6
Bidens tripartita18,7
Stellaria palustris18,4
Trifolium campestre17,8
Veronica scutellata17,4
Juncus articulatus17,1C
Gnaphalium uliginosum15,6
Bolboschoenus maritimus s.lat.15,2
Lycopus europaeus10,6

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Juncus bufonius57Dg
Spergularia rubra43Dg
Ranunculus flammula43Dg
Juncus articulatus35Dg
Gypsophila muralis35Dg, Dm

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Cyperus flavescens9Dg
Gypsophila muralis4Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Centunculo-Anthoceretum punctati (EN) Junco tenageiae-Radioletum linoidis (EN) Hyperico humifusi-Spergularietum rubrae (VU) Stellario-Scirpetum setacei (VU) Gypsophilo muralis-Potentilletum supinae (NT) syn. Gypsophilo muralis-Juncetum bufonii (EN) Cyperetum flavescentis (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.