M2.4 - Vegetace jednoletých slanomilných trav (CR)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 2dubohabřiny a lipové doubravy100

rozšíření ve fytogeografických okresech
kód fytogeografický okres%
17Mikulovská pahorkatina99,71
18Jihomoravský úval0,29
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
0,5261030,17540,08560,005929470,51321538

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Hennediella heimii  (DD)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Haplodrassus minor  (EN) poznámka k výskytu: také jen na slanisku Nesyt Pardosa maisa  (CR) poznámka k výskytu: výhradně slanisko u Nesytu

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana lessonae  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Gallinago gallinago  (EN) Himantopus himantopus  (VU) Charadrius dubius  (EN) Recurvirostra avosetta  (VU) Vanellus vanellus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 16 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Crypsis aculeata73,7C, Dm
Heleochloa schoenoides69,3C, Dm
Spergularia salina67,4C
Chenopodium glaucum48,3C, Dm
Juncus ranarius47,4
Puccinellia distans46,8C
Spergularia maritima45,3
Atriplex tatarica35,4
Atriplex prostrata ssp. latifolia30,9
Taraxacum bessarabicum27,8
Aster tripolium ssp. pannonicus23,1
Bolboschoenus maritimus s.lat.21,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Crypsis aculeata56Dg, Dm
Spergularia salina50Dg
Chenopodium glaucum50Dg, Dm
Heleochloa schoenoides50Dg, Dm
Puccinellia distans44Dg
Polygonum aviculare agg.38

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Heleochloa schoenoides31Dg, C
Chenopodium glaucum25Dg, C
Crypsis aculeata25Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Crypsietum aculeatae (EN) Crypsietum schoenoidis (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.