M3 - Vegetace vytrvalých obojživelných bylin (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,92
 2dubohabřiny a lipové doubravy11,02
 4květnaté bučiny1,23
 7acidofilní bučiny64,49
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy15,72
 13acidofilní bory1,66
 14klimaxové a podmáčené smrčiny4,14
 17rašeliniště0,82

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
46,80790.00061740,26900,32690,000499774,45292562

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Luronium natans  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Blethisa multipunctata  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bombina bombina  (EN) Bombina variegata variegata  (VU) Bufo bufo bufo  (LC) Bufo calamita  (EN) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Pelobates fuscus fuscus  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC) Triturus alpestris alpestris  (NT) Triturus cristatus  (EN) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Actitis hypoleucos  (EN) Gallinago gallinago  (EN) Himantopus himantopus  (VU) Charadrius dubius  (EN) Recurvirostra avosetta  (VU) Vanellus vanellus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Castor fiber  (VU) Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 84 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Eleocharis acicularis67,4C, Dm
Juncus bulbosus41,5C, Dm
Elatine hexandra28,8
Peplis portula28,7
Littorella uniflora28,7
Batrachium aquatile26,3
Ranunculus flammula25,2C
Alopecurus aequalis24,1C
Illecebrum verticillatum22
Alisma plantago-aquatica20,8C
Bidens tripartita20,1
Veronica scutellata19,5
Carex bohemica18,8
Carex viridula16,1
Eleocharis palustris s.lat.16
Rorippa palustris15,5
Callitriche palustris s.lat.15,5
Tillaea aquatica15,4
Glyceria fluitans14,3
Drepanocladus sendtneri14,1
Potamogeton obtusifolius13,7
Oenanthe aquatica13,3
Batrachium trichophyllum13,3
Persicaria minor13,2
Elatine hydropiper s.lat.12,5
Riccia huebeneriana12,3
Gnaphalium uliginosum12
Eleocharis ovata11,9
Limosella aquatica11,7
Potentilla norvegica11,6
Rumex maritimus11,4
Juncus articulatus10,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Eleocharis acicularis71Dg, Dm
Ranunculus flammula40Dg
Juncus bulbosus38Dg, Dm
Alopecurus aequalis35Dg
Alisma plantago-aquatica33Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Eleocharis acicularis43Dg, C
Juncus bulbosus13Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Littorello-Eleocharitetum acicularis (EN) Eleocharis acicularis spol (NT) Ranunculo flammulae-Juncetum bulbosi (NT)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.