M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy25,94
 2dubohabřiny a lipové doubravy14,94
 3suťové a roklinové lesy0
 4květnaté bučiny21,57
 7acidofilní bučiny22,9
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy13,35
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,98
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,25
 16subalpínská a alpínská vegetace0,07
 17rašeliniště0

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
213,50380.00276710,31820,86200,0003983612,9227936

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Nebria livida  (LR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Arctosa cinerea  (EN) poznámka k výskytu: na těch nejzachovalejších Arctosa maculata  (VU) poznámka k výskytu: pouze na Moravě Clubiona similis  (EN) poznámka k výskytu: nejasné roztroušené nálezy Pardosa morosa  (VU)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Actitis hypoleucos  (EN) Alcedo atthis  (VU) Charadrius dubius  (EN) Charadrius morinellus  (CR) Sterna hirundo  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.