M4.3 - Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy5,74
 2dubohabřiny a lipové doubravy30,58
 4květnaté bučiny24,18
 7acidofilní bučiny39,5

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
34,94350.0004820,42611,54350,001498109,70734026

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Actitis hypoleucos  (EN) Alcedo atthis  (VU) Charadrius dubius  (EN) Sterna hirundo  (EN) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 7 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Calamagrostis pseudophragmites99,8C, Dm
Petasites kablikianus62,5C
Mentha longifolia45,3C
Mentha aquatica37,2C
Rumex aquaticus33,8
Poa palustris33,2C
Phalaris arundinacea21,7C, Dm

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Calamagrostis pseudophragmites100Dg, Dm
Poa palustris71Dg
Mentha longifolia71Dg
Phalaris arundinacea57Dg, Dm
Myosotis palustris agg.57
Petasites kablikianus43Dg
Mentha aquatica43Dg
Lycopus europaeus43
Chaerophyllum hirsutum43

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Calamagrostis pseudophragmites57Dg, C
Phalaris arundinacea43Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Calamagrostietum pseudophragmitis (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.