M5 - Devětsilové lemy horských potoků (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,68
 2dubohabřiny a lipové doubravy12,63
 3suťové a roklinové lesy0,1
 4květnaté bučiny58,16
 7acidofilní bučiny23,68
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,02
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy2,94
 13acidofilní bory0,21
 14klimaxové a podmáčené smrčiny1,36
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,19
 16subalpínská a alpínská vegetace0,02

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
512,27630.006519940,25690,16800,000040373,84541524

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Aconitum firmum moravicum  (EN)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Bledius subterraneus Bledius talpa Geodromicus globulicollis Geodromicus kunzei Geodromicus nigrita Geodromicus plagiatus Geodromicus suturalis Chilomorpha longitarsis Ilyobates propinquus Paederidus rubrothoracicus carpathicola Paederidus rubrothoraticus Philonthus caerulescens Quedius auricomus Quedius riparius Stenus kolbei

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

Petasina edentula  (EN) poznámka k výskytu: vzácně na Šumavě Trichia villosula  (VU) Vestia gulo  (CR) poznámka k výskytu: vlhké horské lesy v Karpatech - vzácně

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Rana temporaria temporaria  (LC) Salamandra salamandra salamandra  (VU)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Natrix natrix natrix  (LC) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Cinclus cinclus  (LC)

savci (PDF, 194 kB)

Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 84 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Petasites hybridus77,5C, Dm
Chaerophyllum aromaticum38,6C
Chaerophyllum hirsutum37,4C
Elymus caninus35,4C
Stellaria nemorum28,5C
Aconitum variegatum28,4
Valeriana excelsa ssp. sambucifolia28,3
Aegopodium podagraria26,9C
Euphorbia stricta22,1
Primula elatior20,5C
Silene dioica20,4
Lamium maculatum20,2C
Carduus personata19,6
Doronicum austriacum19
Urtica dioica16,5C
Filipendula ulmaria16,5C
Phalaris arundinacea14,6C
Geranium phaeum14,6
Heracleum sphondylium14,4C
Poa trivialis14,2C
Impatiens noli-tangere13,2C
Dactylis glomerata13,2C
Cirsium oleraceum12,6C
Geum rivale11,6
Stachys sylvatica11,5
Veratrum album ssp. lobelianum10,4
Anthriscus sylvestris10,4
Geranium sylvaticum10

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Petasites hybridus95Dg, Dm
Chaerophyllum hirsutum86Dg
Aegopodium podagraria82Dg
Urtica dioica74Dg
Poa trivialis63Dg
Filipendula ulmaria60Dg
Dactylis glomerata57Dg
Chaerophyllum aromaticum55Dg
Stellaria nemorum54Dg
Heracleum sphondylium44Dg
Elymus caninus40Dg
Phalaris arundinacea39Dg
Primula elatior38Dg
Angelica sylvestris37
Impatiens noli-tangere35Dg
Galium aparine33
Cirsium oleraceum33Dg
Lamium maculatum32Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Petasites hybridus93Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Petasitetum hybridi (VU) Petasitetum officinali-glabrati (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.