M7 - Bylinné lemy nížinných řek (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy60,45
 2dubohabřiny a lipové doubravy25,05
 4květnaté bučiny0,28
 7acidofilní bučiny1,01
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,02
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,03
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,08
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy12,58
 17rašeliniště0,04
 19vodní toky a nádrže0,47

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
248,03880.00315420,45760,70130,001623189,40317772

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Agonum viridicupreum  (VU) Brachinus psophia  (EN) Paratachys fulvicollis  (VU) Pterostichus taksonyis  (CR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Amarochara forticornis Erichsonius signaticornis Erichsonius subopacus Lathrobium crassipes Lathrobium furcatum Paederus balcanicus Philonthus furcifer Philonthus micantoides Philonthus punctus Stenus atratulus Stenus horioni

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Baryphyma pratense  (EN) poznámka k výskytu: jen tři nálezy

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Alcedo atthis  (VU) Crex crex  (VU) Motacilla flava  (VU) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Castor fiber  (VU) Lutra lutra  (VU) Mustela putorius  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 225 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Calystegia sepium41,8C
Cuscuta europaea31
Cucubalus baccifer27,1
Carduus crispus24,3
Urtica dioica23C, Dm
Humulus lupulus22,6
Myosoton aquaticum21,9
Chaerophyllum bulbosum18,6
Rubus caesius17,2
Artemisia vulgaris16,5C
Senecio sarracenicus16,4
Aegopodium podagraria16,2C
Fallopia dumetorum15,5
Phalaris arundinacea15,4C
Galium aparine15,4C, Dm
Lamium maculatum15,1
Symphytum officinale14,4
Saponaria officinalis13
Bromus inermis12,3

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Urtica dioica96Dg, Dm
Galium aparine57Dg, Dm
Calystegia sepium54Dg
Aegopodium podagraria51Dg
Artemisia vulgaris46Dg
Phalaris arundinacea40Dg
Elytrigia repens35

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Urtica dioica9Dg, C
Galium aparine3Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Fallopio-Cucubaletum bacciferi (EN) Aristolochio-Cucubaletum bacciferi (EN) Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium (VU) Convolvulo-Epilobietum hirsuti (NT)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.