R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnovců (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,01
 2dubohabřiny a lipové doubravy2,46
 4květnaté bučiny14,66
 7acidofilní bučiny59,6
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy13,17
 13acidofilní bory0,06
 14klimaxové a podmáčené smrčiny9,77
 16subalpínská a alpínská vegetace0,02
 17rašeliniště0,26

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
144,20540.001816220,08890,04760,000096653,82004535

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Tychus bescidicus

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 9 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Cardamine amara ssp. amara41,6C, Dm
Carex remota30,7C, Dm
Glyceria notata26,9
Stellaria alsine26,2C
Carex sylvatica23,2C
Lysimachia nemorum23C
Eurhynchium hians20,9C, Dm

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Cardamine amara ssp. amara78Dg, Dm
Carex sylvatica44Dg
Carex remota44Dg, Dm
Stellaria alsine33Dg
Senecio nemorensis agg.33
Myosotis palustris agg.33
Lysimachia nemorum33Dg
Impatiens noli-tangere33
Eurhynchium hians33Dg, Dm
Caltha palustris33Dm

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Carex remota22Dg, C
Eurhynchium hians11Dg, C
Cardamine amara ssp. amara11Dg, C
Caltha palustris11C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Caltho minoris-Philonotidetum seriatae (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.