R1.3 - Lesní pěnovcová prameniště (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7220 (*)Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy3,68
 2dubohabřiny a lipové doubravy26,9
 3suťové a roklinové lesy0,05
 4květnaté bučiny34,54
 5vápnomilné bučiny3,66
 7acidofilní bučiny1,7
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy9,02
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy16,86
 14klimaxové a podmáčené smrčiny3,31
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,28

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
30,79050.00045470,05630,19370,000096669,82640934

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Salamandra salamandra salamandra  (VU) Triturus helveticus helveticus  (CR)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 16 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Pellia endiviifolia81,8C
Cratoneuron commutatum71,4C, Dm
Brachythecium rivulare47,6C
Eucladium verticillatum42,6
Conocephalum conicum39,6Dm
Cratoneuron filicinum30,1Dm
Rhizomnium punctatum28,9C
Bryum pseudotriquetrum24,4C, Dm
Geranium robertianum21,6C
Marchantia polymorpha21,1
Lophocolea heterophylla20
Cardamine impatiens19,9
Fissidens taxifolius19,7
Carex pendula19,4
Sambucus nigra18,3C
Cardamine amara ssp. amara17C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Cratoneuron commutatum75Dg, Dm
Pellia endiviifolia69Dg
Brachythecium rivulare62Dg
Geranium robertianum56Dg
Rhizomnium punctatum38Dg
Urtica dioica31
Sambucus nigra31Dg
Cardamine amara ssp. amara31Dg
Bryum pseudotriquetrum31Dg, Dm

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Cratoneuron commutatum50Dg, C
Cratoneuron filicinum6Dg
Conocephalum conicum6Dg
Bryum pseudotriquetrum6Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Pellio endiviifoliae-Cratoneuretum commu (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.