R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,45
 2dubohabřiny a lipové doubravy3,41
 3suťové a roklinové lesy0,23
 4květnaté bučiny38,75
 5vápnomilné bučiny0,02
 6květnaté jedliny0,01
 7acidofilní bučiny44,21
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy5,18
 13acidofilní bory0,09
 14klimaxové a podmáčené smrčiny7
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,01
 16subalpínská a alpínská vegetace0,22
 17rašeliniště0,41

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
999,32320.0127118520,08430,06690,000026787,53294483

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Aconitum firmum moravicum  (EN)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Trechus montanellus  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Salamandra salamandra salamandra  (VU) Triturus helveticus helveticus  (CR)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 168 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Chrysosplenium alternifolium40,8C, Dm
Cardamine amara ssp. amara38,2C, Dm
Rhizomnium punctatum28,1C
Petasites albus26,9C, Dm
Stellaria nemorum23,3C
Chaerophyllum hirsutum23,3C, Dm
Chrysosplenium oppositifolium22,7
Carex remota22,3
Pellia epiphylla21,5
Lysimachia nemorum18,3
Brachythecium rivulare17,4
Impatiens noli-tangere16,9C
Conocephalum conicum16,5
Cardamine flexuosa15,4
Scapania undulata15,1
Stellaria alsine14,5
Athyrium filix-femina14C
Chiloscyphus polyanthos12,7
Thuidium tamariscinum11,5
Pellia neesiana11
Myosotis palustris agg.11C
Oxalis acetosella10,3C
Sphagnum squarrosum10,1

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Cardamine amara ssp. amara65Dg, Dm
Chaerophyllum hirsutum53Dg, Dm
Chrysosplenium alternifolium52Dg, Dm
Myosotis palustris agg.46Dg
Stellaria nemorum43Dg
Impatiens noli-tangere42Dg
Petasites albus40Dg, Dm
Oxalis acetosella39Dg
Athyrium filix-femina39Dg
Urtica dioica33
Rhizomnium punctatum33Dg
Ranunculus repens33

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Petasites albus14Dg, C
Cardamine amara ssp. amara5Dg, C
Chrysosplenium alternifolium4Dg, C
Chaerophyllum hirsutum4Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Cardaminetum amarae (VU) Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii (VU) Chrysosplenietum oppositifolii (VU) Veronico montanae-Caricetum remotae (VU) Chaerophylletum cicutariae (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.