R2.2 - Nevápnitá mechová slatiniště (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy1,75
 2dubohabřiny a lipové doubravy0,98
 3suťové a roklinové lesy0,01
 4květnaté bučiny28,53
 6květnaté jedliny0,01
 7acidofilní bučiny44,47
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy7,72
 13acidofilní bory0,03
 14klimaxové a podmáčené smrčiny14,63
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,04
 16subalpínská a alpínská vegetace0,74
 17rašeliniště1,1

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
2129,58790.02747400,44930,62610,0001963715,3984715

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Hamatocaulis vernicosus  (VU) Helodium blandowii  (EN) Meesia triquetra  (CR) Meesia uliginosa  (CR) Paludella squarrosa  (CR) Pseudocalliergon trifarium  (CR) Rhizomnium pseudopunctatum  (CR) Sphagnum platyphyllum  (CR)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Armillaria ectypa  (CR) Bovista paludosa  (VU) Hypholoma myosotis  (VU) Pholiota henningsii  (CR) poznámka k výskytu: jen 1-2 lokality (J. Čechy)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Carduelis flammea  (NT) Circus cyaneus  (CR) Gallinago gallinago  (EN) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 347 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Homalothecium nitens34,1
Sphagnum warnstorfii33,5
Sphagnum contortum32,4
Carex demissa32,1
Drepanocladus revolvens30,8
Drosera rotundifolia30,2
Eriophorum angustifolium29,2C
Carex echinata29,1C
Trichophorum alpinum26,5
Carex nigra26,1C, Dm
Agrostis canina24,6C
Aulacomnium palustre24,4C
Campylium stellatum23,8
Viola palustris23,6C
Parnassia palustris23,5
Paludella squarrosa22,7
Carex rostrata22,5C, Dm
Carex panicea22,4C
Valeriana dioica22,3C
Sphagnum teres22,1
Aneura pinguis20,9
Carex pulicaris20,1
Calliergon stramineum19,7
Menyanthes trifoliata19,4
Potentilla palustris19,1
Potentilla erecta18,5C
Juncus alpinoarticulatus18,1
Drepanocladus vernicosus16,8
Eriophorum latifolium15,9
Sphagnum recurvum agg.15,7
Cirsium palustre15,5C
Pedicularis palustris15,3
Fissidens adianthoides14,9
Sphagnum palustre14,8
Eleocharis quinqueflora14,8
Bryum pseudotriquetrum14,8
Carex dioica14,7
Galium uliginosum14,6C
Sphagnum subsecundum14,5
Philonotis fontana14,3
Carex flava13,8
Calliergon trifarium13,8
Triglochin palustris13,6
Utricularia minor13,1
Juncus articulatus12,8
Carex canescens12,8
Hieracium lactucella12,6
Equisetum fluviatile12,3
Polytrichum strictum11,7
Calliergonella cuspidata11,7
Sphagnum subnitens11,5
Climacium dendroides11,4
Epilobium palustre11,2
Juncus bulbosus11,1
Dactylorhiza majalis10,7
Ranunculus flammula10,6
Epipactis palustris10,4
Scorpidium scorpioides10,3
Meesia triquetra10,3
Carex lasiocarpa10

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Carex nigra81Dg, Dm
Carex panicea66Dg
Potentilla erecta62Dg
Eriophorum angustifolium54Dg
Cirsium palustre54Dg
Agrostis canina52Dg
Viola palustris50Dg
Valeriana dioica48Dg
Galium uliginosum48Dg
Carex echinata48Dg
Carex rostrata44Dg, Dm
Aulacomnium palustre38Dg
Anthoxanthum odoratum s.lat.38
Ranunculus acris36
Festuca rubra agg.36
Holcus lanatus35
Galium palustre agg.35
Lysimachia vulgaris33
Briza media32

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Carex nigra7Dg, C
Carex rostrata3Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Caricetum goodenowii (VU) Willemetio-Caricetum paniceae (EN) Drepanoclado revolventis-Caricetum lasio (EN) Amblystegio scorpioidis-Caricetum limosa (CR) Amblystegio stellati-Caricetum dioicae (EN) Drepanoclado revolventis-Caricetum diand (EN) Scorpidio-Utricularietum (EN) Chrysohypno-Trichophoretum alpini (EN) Amblystegio stellati-Caricetum paniceae (EN) Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angust (NT) Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latif (EN) Sphagno-Caricetum lasiocarpae (EN) Sphagno-Caricetum appropinquatae (CR) Sphagno warnstorfiani-Caricetum davallia (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.