R2.3 - Přechodová rašeliniště (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy2,04
 2dubohabřiny a lipové doubravy0,11
 4květnaté bučiny10,04
 7acidofilní bučiny40,7
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy5,03
 13acidofilní bory0,05
 14klimaxové a podmáčené smrčiny37,61
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0
 16subalpínská a alpínská vegetace0,63
 17rašeliniště3,78

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
2971,99740.037750070,59361,62330,0000966632,0298301

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Odontoschisma sphagni  (CR) Trematodon ambiguus  (CR)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Armillaria ectypa  (CR) Hypholoma myosotis  (VU) Pholiota henningsii  (CR) poznámka k výskytu: jen 1-2 lokality (J. Čechy) Suillus flavidus  (EN) Trichoglossum hirsutum  (CR) poznámka k výskytu: vzácně

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Colias palaeno  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

Haplodrassus moderatus  (VU) Lepthyphantes angulatus  (VU) poznámka k výskytu: málo nálezů Theridion conigerum  (CR) poznámka k výskytu: jediný nález na Břehyni

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Caprimulgus europaeus  (EN) Carduelis flammea  (NT) Circus cyaneus  (CR) Gallinago gallinago  (EN) Saxicola rubetra  (LC) Tetrao tetrix (M)  (EN) Tringa ochropus  (EN) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 149 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Sphagnum recurvum agg.41,3C, Dm
Carex rostrata31,5C, Dm
Potentilla palustris28,9C
Eriophorum angustifolium27,3C
Viola palustris25,3C
Carex canescens24,3C
Sphagnum teres24Dm
Menyanthes trifoliata22,9
Agrostis canina21,9C
Carex diandra21
Polytrichum commune18,9
Carex nigra18,7C
Oxycoccus palustris17,9
Equisetum fluviatile17,2C
Drosera rotundifolia16,9
Calliergon stramineum16,6
Sphagnum obtusum16
Drepanocladus exannulatus15,6
Carex chordorrhiza14,7
Juncus filiformis14,5
Lysimachia vulgaris14,2C
Sphagnum subsecundum14
Sphagnum palustre14
Peucedanum palustre13,9
Carex lasiocarpa13,6
Carex echinata13,4
Carex limosa12,8
Valeriana dioica12
Sphagnum contortum11,9
Epilobium palustre11,9
Sphagnum platyphyllum10,6
Potentilla erecta10,3C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Carex rostrata64Dg, Dm
Carex nigra62Dg
Sphagnum recurvum agg.59Dg, Dm
Viola palustris56Dg
Eriophorum angustifolium54Dg
Agrostis canina50Dg
Lysimachia vulgaris48Dg
Potentilla palustris42Dg
Potentilla erecta40Dg
Carex canescens39Dg
Equisetum fluviatile38Dg
Galium palustre agg.35
Cirsium palustre31

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Sphagnum recurvum agg.31Dg, C
Carex rostrata9Dg, C
Sphagnum teres5Dg
Molinia caerulea s.lat.5

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Agrostio caninae-Caricetum diandrae (EN) Carici limosae-Sphagnetum contorti (EN) Carici chordorrhizae-Sphagnetum obtusi (EN) Phragmito-Caricetum lasiocarpae (EN) Junco filiformis-Sphagnetum recurvi (VU) Polytricho communis-Molinietum coeruleae (VU) Carici rostratae-Sphagnetum apiculati (VU) Sphagno recurvi-Caricetum limosae (EN) Carici filiformis-Sphagnetum apiculati (EN) Carici chordorrhizae-Sphagnetum apiculat (CR)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.