R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

91D0 (*)Rašelinný les

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 4květnaté bučiny1,26
 7acidofilní bučiny21,16
 14klimaxové a podmáčené smrčiny61,04
 16subalpínská a alpínská vegetace1,28
 17rašeliniště15,27

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1796,75000.02285813,092597,76240,00299618194,409054

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Suillus flavidus  (EN)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Carorita limnaea  (CR) poznámka k výskytu: jediný nález na Šumavě Clubiona norvegica  (EN) poznámka k výskytu: jen dva čtverce na Šumavě Dictyna major  (EN) poznámka k výskytu: jediný nález Micaria aenea  (EN) poznámka k výskytu: jen Šumava a Novohradské hory Nuctenea silvicultrix  (EN) poznámka k výskytu: asi bude i hojnější

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Carduelis flammea  (NT) Carpodacus erythrinus  (VU) Circus cyaneus  (CR) Luscinia svecica svecica  (CR) Tetrao tetrix (M)  (EN) Tetrao urogallus (M)  (CR) Turdus iliacus  (VU) Turdus torquatus  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 8 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Rubus chamaemorus98,7C
Pinus mugo90,2C, Dm
Sphagnum russowii77,3C
Barbilophozia floerkei66,1C
Eriophorum vaginatum60,9C
Vaccinium uliginosum57,2C
Dicranum scoparium47,5C
Barbilophozia attenuata46,6
Andromeda polifolia45,6C
Homogyne alpina43,5C
Polytrichum longisetum42,3
Cetraria islandica41,8C
Vaccinium vitis-idaea37,8C
Cephalozia bicuspidata37,2
Polytrichum commune36,7C
Empetrum nigrum s.lat.35,1
Vaccinium myrtillus32,8C
Sphagnum recurvum agg.32,5C
Melampyrum sylvaticum31,6
Avenella flexuosa23C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Vaccinium myrtillus100Dg
Rubus chamaemorus100Dg
Pinus mugo100Dg, Dm
Dicranum scoparium100Dg
Sphagnum russowii88Dg
Eriophorum vaginatum88Dg
Vaccinium uliginosum75Dg
Avenella flexuosa75Dg
Vaccinium vitis-idaea62Dg
Polytrichum commune62Dg
Homogyne alpina62Dg
Sphagnum recurvum agg.50Dg
Barbilophozia floerkei50Dg
Cetraria islandica38Dg
Andromeda polifolia38Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Pinus mugo88Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Pino mugo-Sphagnetum (VU) Chamaemoro-Pinetum mugo (EN) Pino rotundatae-Sphagnetum (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.