R3.4 - Degradovaná vrchoviště (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,38
 2dubohabřiny a lipové doubravy0,15
 4květnaté bučiny11,66
 7acidofilní bučiny31,54
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy4,14
 14klimaxové a podmáčené smrčiny47,86
 17rašeliniště4,28

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
605,60090.00773022,005333,83780,0024954264,6611178

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Boloria aquilonaris  (EN) Coenonympha tullia  (CR) Colias palaeno  (VU) Proclossiana eunomia  (VU) Vacciniina optilete  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Caprimulgus europaeus  (EN) Carduelis flammea  (NT) Circus cyaneus  (CR) Gallinago gallinago  (EN) Saxicola rubetra  (LC) Tetrao tetrix (M)  (EN) Tringa ochropus  (EN) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Sicista betulina  (VU) Sorex alpinus  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(Sphagnion medii) (Oxycocco-Ericion)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.