S1.1 - Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy3,58
 2dubohabřiny a lipové doubravy32,07
 3suťové a roklinové lesy6,96
 4květnaté bučiny33,19
 6květnaté jedliny0
 7acidofilní bučiny10,79
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy3,05
 9subkontinentální teplomilné doubravy1,1
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy1,23
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy6,84
 13acidofilní bory0,05
 14klimaxové a podmáčené smrčiny1,14

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
190,31780.002412180,15630,22230,0000999510,9476995

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Amblyodon dealbatus  (CR) Bryum uliginosum  (EN) Conardia compacta  (CR) Funaria muehlenbergii  (CR) Grimmia anodon  (EN) poznámka k výskytu: ne ve štěrbinách Grimmia crinita  (EN) poznámka k výskytu: "prokazatelně již roste pouze na antropgenním substrátu - zdech Grimmia plagiopodia  (DD) poznámka k výskytu: ne ve štěrbinách Grimmia teretinervis  (CR) poznámka k výskytu: ne ve štěrbinách Hypnum recurvatum  (CR) Hypnum sauteri  (CR) Isopterygiopsis pulchella  (CR) Jungermannia atrovirens  (EN) Mannia triandra  (CR) Porella arboris-vitae  (CR) poznámka k výskytu: ne ve štěrbinách Scapania gymnostomophila  (EN) Scapania helvetica  (CR) Timmia austriaca  (DD) Tortula atrovirens  (CR)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Glaucopsyche alexis  (VU) Scolitantides orion  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

Dysdera ninnii  (VU) poznámka k výskytu: různé skalnaté svahy a jen na Moravě

měkkýši (PDF, 146 kB)

Balea perversa  (VU) poznámka k výskytu: pouze na Pálavě, jinak hradní zříceniny Bulgarica nitidosa  (VU) Cochlodina commutata  (VU) poznámka k výskytu: opuky východních Čech Faustina faustina  (VU) poznámka k výskytu: karpatská Chondrina avenacea  (EN) poznámka k výskytu: v Českém Krasu a na Křivoklátsku Chondrina clienta  (VU) poznámka k výskytu: pouze na Moravě Itala ornata  (VU) Orcula dolium  (VU) poznámka k výskytu: karpatská Pupilla sterrii  (VU) Pupilla triplicata  (VU) Pyramidula pusilla  (VU)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Coronella austriaca austriaca  (VU) Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN) Natrix natrix natrix  (LC) Podarcis muralis muralis?  (CR)

ptáci (PDF, 194 kB)

Bubo bubo  (EN) Corvus corax  (VU) Corvus monedula  (NT) Delichon urbica  (NT) Monticola saxatilis?  (RE) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Eliomys quercinus  (EN) Glis glis  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 87 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Asplenium ruta-muraria66,3C
Cystopteris fragilis45,1C
Asplenium trichomanes39,3C
Tortula muralis36
Gymnocarpium robertianum35,1
Encalypta streptocarpa29,7
Thamnobryum alopecurum21,3
Bryoerythrophyllum recurvirostre20,9
Preissia quadrata18,1
Neckera crispa16,5
Epilobium collinum16,1
Apometzgeria pubescens15,1
Chelidonium majus14,7
Homalothecium sericeum14
Anomodon attenuatus13,9
Neckera complanata13,8
Bryum caespiticium13,8
Ctenidium molluscum13,6
Tortella tortuosa13,4
Anomodon viticulosus12,9
Eurhynchium crassinervium12,8
Mnium marginatum10,2
Encalypta vulgaris10,2
Asplenium viride10,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Asplenium ruta-muraria70Dg
Cystopteris fragilis41Dg
Asplenium trichomanes41Dg
Taraxacum sect. Ruderalia40

dominantní druhy

druhhodnotadalší

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Asplenietum trichomano-rutae-murariae (VU) Asplenio-Cystopteridetum fragilis (VU) Asplenio rutae-murariae-Gymnocarpietum r (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.