S1.2 - Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,63
 2dubohabřiny a lipové doubravy13,36
 3suťové a roklinové lesy0,01
 4květnaté bučiny22,97
 5vápnomilné bučiny0,04
 6květnaté jedliny0,18
 7acidofilní bučiny41,15
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,01
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,2
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy15,3
 12bazifilní perialpínské bory0,08
 13acidofilní bory3,52
 14klimaxové a podmáčené smrčiny2,47
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0
 16subalpínská a alpínská vegetace0,05
 17rašeliniště0,03
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,01

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
5737,46530.0727215910,26570,78120,0000170054,5590990

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Anastrophyllum michauxii  (EN) Anastrophyllum saxicola  (EN) Grimmia plagiopodia  (DD) poznámka k výskytu: ne ve štěrbinách Metaneckera menziesii  (CR) poznámka k výskytu: ne ve štěrbinách Mielichhoferia mielichhoferiana  (CR) Orthotrichum urnigerum  (CR) poznámka k výskytu: mírně bazické balvany a skály obvykle v bučinách s.l. Targionia hypophylla  (CR)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Asplenium adulterinum  (CR) Cerastium alsinifolium  (CR) Galium sudeticum  (CR) Minuartia smejkalii  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Anyphaena furva  (EN) poznámka k výskytu: ona je na kůře dubů na Nezabudických skalách Diplocentria bidentata  (VU) poznámka k výskytu: absurdní (pro pavouky) kategorie Dipoena braccata  (VU) poznámka k výskytu: v Čechách jediný nález na Bednáři Frontinellina frutetorum  (VU) poznámka k výskytu: na keříčcích skalách (nikdy na suti!!!) Glyphesis servulus  (VU) poznámka k výskytu: NE Lepthyphantes arciger  (VU) poznámka k výskytu: to je složitější Liocranum rutilans  (VU) poznámka k výskytu: sutě termofytika Megalepthyphantes collinus  (VU) poznámka k výskytu: sutě českého termofytika Neon levis  (EN) poznámka k výskytu: jedině ze sutí od Týřova Parapelecopsis nemoralis  (VU) poznámka k výskytu: sutě, suťové lesy, Oblík Porrhomma rosenhaueri  (CR) poznámka k výskytu: jediná podmrzající suť u Branova Trichoncus affinis  (VU) Trogloneta granulum  (VU) poznámka k výskytu: je v suťových lesích Zelotes caucasius  (CR) poznámka k výskytu: jediný nález na Liščí skále

měkkýši (PDF, 146 kB)

Balea perversa  (VU)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Coronella austriaca austriaca  (VU) Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN) Natrix natrix natrix  (LC) Podarcis muralis muralis?  (CR)

ptáci (PDF, 194 kB)

Bubo bubo  (EN) Corvus corax  (VU) Corvus monedula  (NT) Delichon urbica  (NT) Monticola saxatilis?  (RE) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Eliomys quercinus  (EN) Glis glis  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 133 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Polypodium vulgare s.lat.45,1C, Dm
Asplenium cuneifolium37,2
Asplenium adulterinum29,9
Asplenium septentrionale26,1
Woodsia ilvensis23,6
Notholaena marantae19,1
Parmelia saxatilis18,2
Cladonia squamosa17,9
Hypnum cupressiforme agg.17,5C, Dm
Frullania tamarisci17,4
Frullania dilatata17,3
Hedwigia ciliata17,2
Cladonia coniocraea15,2
Dicranum scoparium15C
Asplenium trichomanes14,5
Barbilophozia barbata13
Pterigynandrum filiforme12,2
Festuca ovina12,1C
Umbilicaria hirsuta10,7
Aurinia saxatilis ssp. arduini10,6
Festuca pallens10,1

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Polypodium vulgare s.lat.50Dg, Dm
Hypnum cupressiforme agg.41Dg, Dm
Festuca ovina33Dg
Dicranum scoparium31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Polypodium vulgare s.lat.6Dg, C
Hypnum cupressiforme agg.4Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrion (EN) Asplenietum septentrionalis (VU) Biscutello-Asplenietum septentrionalis (VU) Asplenietum septentrionali-adianti-nigri (VU) Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxa (EN) Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgar (NT) Sedo albi-Cheilanthetum marantae (EN) Asplenietum serpentini (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.