S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terásek (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy0,22
 2dubohabřiny a lipové doubravy8,37
 4květnaté bučiny18,75
 7acidofilní bučiny53,11
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,05
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy10,83
 14klimaxové a podmáčené smrčiny8,6
 16subalpínská a alpínská vegetace0,07
 17rašeliniště0

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
196,39300.00258870,22140,90540,0003966126,3646208

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Coronella austriaca austriaca  (VU) Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN) Natrix natrix natrix  (LC) Podarcis muralis muralis?  (CR)

ptáci (PDF, 194 kB)

Bubo bubo  (EN) Corvus corax  (VU) Corvus monedula  (NT) Monticola saxatilis?  (RE) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Eliomys quercinus  (EN) Glis glis  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 10 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Vincetoxicum hirundinaria47,7C, Dm
Calamagrostis arundinacea38,1C, Dm
Lychnis viscaria33,1C
Lilium martagon31C
Digitalis grandiflora28,3
Calluna vulgaris25,8C
Convallaria majalis25,7C
Origanum vulgare23,6
Rubus idaeus19,4C
Euphorbia cyparissias17,6C
Hypericum perforatum15,4C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Vincetoxicum hirundinaria90Dg, Dm
Calamagrostis arundinacea90Dg, Dm
Rubus idaeus60Dg
Euphorbia cyparissias60Dg
Lychnis viscaria50Dg
Hypericum perforatum50Dg
Convallaria majalis50Dg
Calluna vulgaris50Dg
Lilium martagon40Dg
Fragaria vesca40
Avenella flexuosa40

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Calamagrostis arundinacea30Dg, C
Vincetoxicum hirundinaria10Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Cynancho-Calamagrostietum arundinaceae (VU) Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.