S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 2dubohabřiny a lipové doubravy13,46
 3suťové a roklinové lesy0,05
 4květnaté bučiny69,78
 7acidofilní bučiny9,3
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy5,84
 14klimaxové a podmáčené smrčiny1,54
 15montánní až supramontánní kapradinové smrčiny0,02

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
71,14480.00093010,23640,14900,001496313,19615559

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Coronella austriaca austriaca  (VU) Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN) Natrix natrix natrix  (LC) Podarcis muralis muralis?  (CR)

ptáci (PDF, 194 kB)

Bubo bubo  (EN) Caprimulgus europaeus  (EN) Corvus corax  (VU) Corvus monedula  (NT) Lullula arborea  (EN) Monticola saxatilis?  (RE) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Eliomys quercinus  (EN) Glis glis  (DD)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Ribeso alpini-Rosetum pendulinae (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.