T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky (LC)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy3,6
 2dubohabřiny a lipové doubravy21,23
 3suťové a roklinové lesy0,08
 4květnaté bučiny34,03
 5vápnomilné bučiny0,01
 6květnaté jedliny0,06
 7acidofilní bučiny22,35
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,14
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,07
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,43
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy17,43
 12bazifilní perialpínské bory0,01
 13acidofilní bory0,02
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,46
 17rašeliniště0,05
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,03
 19vodní toky a nádrže0,01

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
202955,6182.57341034561,961827,62730,00000001348,912047

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Adenophora  lilifolia  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

Dermoloma atrocinereum  (EN)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Coturnix coturnix  (NT) Miliaria calandra  (VU) Perdix perdix  (NT) Saxicola rubetra  (LC) Saxicola torquata  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Lepus europaeus  (NT) Mustela eversmannii  (EN) Spermophillus citellus  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 933 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Trisetum flavescens31,8C
Campanula patula29,5C
Arrhenatherum elatius27,5C, Dm
Leucanthemum vulgare agg.25,7C
Leontodon hispidus23,7C
Galium mollugo agg.23,5C
Trifolium pratense22,5C
Knautia arvensis agg.22,5C
Dactylis glomerata22,5C
Crepis biennis22,4
Plantago lanceolata22,2C
Trifolium dubium19,7
Cerastium holosteoides ssp. triviale19,1C
Veronica chamaedrys agg.19C
Tragopogon orientalis18,7
Lotus corniculatus18,1C
Festuca pratensis17,7C
Geranium pratense17,6
Achillea millefolium agg.17,5C
Festuca rubra agg.17C, Dm
Poa pratensis s.lat.16,8C
Saxifraga granulata16,4
Rumex acetosa15,7C
Avenula pubescens15,4C
Trifolium repens15,3C
Ranunculus bulbosus15,3
Centaurea jacea15,1C
Heracleum sphondylium14,9C
Pimpinella saxifraga14,4C
Ranunculus acris14,2C
Vicia cracca13,9C
Anthoxanthum odoratum s.lat.13,8C
Thlaspi caerulescens13,5
Taraxacum sect. Ruderalia13,4C
Plantago media13,3
Alchemilla vulgaris s.lat.13C
Pastinaca sativa12,5
Pimpinella major12,4
Holcus lanatus12,4C
Rhinanthus minor11,6
Luzula campestris agg.11,4C
Daucus carota11,3
Stellaria graminea11,2
Alopecurus pratensis11,2C
Lathyrus pratensis10,8C
Galium verum agg.10,3

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Achillea millefolium agg.86Dg
Plantago lanceolata79Dg
Dactylis glomerata79Dg
Arrhenatherum elatius77Dg, Dm
Veronica chamaedrys agg.73Dg
Poa pratensis s.lat.73Dg
Festuca rubra agg.70Dg, Dm
Rumex acetosa67Dg
Taraxacum sect. Ruderalia66Dg
Leucanthemum vulgare agg.65Dg
Trisetum flavescens63Dg
Galium mollugo agg.63Dg
Ranunculus acris62Dg
Trifolium pratense59Dg
Cerastium holosteoides ssp. triviale59Dg
Anthoxanthum odoratum s.lat.55Dg
Festuca pratensis54Dg
Campanula patula53Dg
Leontodon hispidus52Dg
Trifolium repens51Dg
Knautia arvensis agg.49Dg
Lotus corniculatus48Dg
Holcus lanatus48Dg
Alopecurus pratensis47Dg
Alchemilla vulgaris s.lat.46Dg
Lathyrus pratensis42Dg
Heracleum sphondylium41Dg
Pimpinella saxifraga40Dg
Luzula campestris agg.40Dg
Vicia cracca39Dg
Centaurea jacea38Dg
Agrostis capillaris36
Avenula pubescens31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Arrhenatherum elatius8Dg, C
Festuca rubra agg.6Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Arrhenatheretum elatioris (NT) Trifolio-Festucetum rubrae (VU) Poo-Trisetetum (NT) Potentillo albae-Festucetum rubrae (EN) Phyteumato-Festucetum (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.