T1.10 - Vegetace vlhkých narušovaných půd (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy6,73
 2dubohabřiny a lipové doubravy13,54
 3suťové a roklinové lesy0
 4květnaté bučiny21,26
 6květnaté jedliny0
 7acidofilní bučiny30,88
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,02
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,12
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy20,79
 14klimaxové a podmáčené smrčiny6,01
 17rašeliniště0,65
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,01

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
962,27720.012236370,26460,68980,0000200019,9584735

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Aricia eumedon  (VU) Maculinea alcon  (CR)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana dalmatina  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Motacilla flava  (VU) Saxicola rubetra  (LC)

savci (PDF, 194 kB)

Mustela eversmannii  (EN) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 134 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Juncus inflexus42,2C, Dm
Eupatorium cannabinum30,1C
Carex pendula28,5
Mentha longifolia26,3C, Dm
Hypericum tetrapterum18,4
Carex hirta16,4C
Juncus effusus15,2C, Dm
Cratoneuron filicinum14,5
Juncus articulatus12,4
Agrostis stolonifera12,4C
Tussilago farfara11,1
Equisetum arvense10,9C
Lycopus europaeus10,8
Carex remota10,6
Epilobium parviflorum10,5
Potentilla reptans10,3
Brachythecium rivulare10,2
Lysimachia nummularia10,1C
Calliergonella cuspidata10Dm

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Juncus effusus54Dg, Dm
Juncus inflexus51Dg, Dm
Ranunculus repens49
Agrostis stolonifera40Dg
Poa trivialis38
Carex hirta38Dg
Mentha longifolia37Dg, Dm
Equisetum arvense35Dg
Lysimachia nummularia34Dg
Eupatorium cannabinum34Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Juncus effusus21Dg, C
Juncus inflexus14Dg, C
Mentha longifolia6Dg, C
Calliergonella cuspidata4Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Junco inflexi-Menthetum longifoliae (VU) Juncetum effusi (NT) Carici pendulae-Eupatorietum cannabini (VU)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.